Beginselprogramma

Beginselprogramma Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard

  • Behartiging van de belangen van iedere inwoner, onafhankelijk van diens politieke of religieuze overtuiging.
  • Zij staat vrij en is onafhankelijk van elke (landelijke/provinciale) partijbemoeiing en houdt zich uitsluitend bezig met gemeentepolitiek.
  • Zij streeft naar een politiek van verdraagzaamheid en goede onderlinge verhoudingen tussen de kernen in de Krimpenerwaard.
  • Zij is voorstander van een gezond financieel beleid en een jaarlijks sluitende begroting.
  • Zij bevordert al die maatregelen, welk in het belang zijn van de volksgezondheid, het leefmilieu, de sport en ontspanning, de vrijetijdsbesteding, het onderwijs, de openbare veiligheid, de woningbouw, de ouderenzorg, jeugdbeleid en het plaatselijke verenigingsleven.
  • Zij bevordert al die maatregelen, die er toe leiden dat de in de gemeente voorkomende maatschappelijke en economische groeperingen optimaal kunnen functioneren, zoals werknemers, ondernemers, agrariërs, vrije beroepen, etc.
  • Zij streeft naar een evenwichtige belangenafweging op het terrein van de ruimtelijke kwaliteit en het milieu.
  • De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) is voorstander van burgerparticipatie en het faciliteren daarvan.
  • De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) betracht duidelijkheid en oprechtheid in haar gemeentepolitiek en is voorstander van openbaarheid van bestuur.