Nieuwsbrief Groenalliantie Midden Holland

Klik hier voor de nieuwsbrief Groenalliantie Midden Holland.

Klik op onderstaande link voor de Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard.

Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard Investeringsagenda

De investeringsagenda 2015-2020 bevat een overzicht van de uitvoeringsprojecten waarmee de Groenalliantie invulling geeft aan de kwaliteitsimpuls voor de Krimpenerwaard.

Wat is er besproken in de gemeeenteraad op 16 en 17 oktober

Als vervolg op de uitkomst van de raadsvergadering d.d. 15 oktober, hadden de wethouders een verklaring aan de raad voorgelegd, dat zij hun taken zullen blijven vervullen gedurende de verkenning die de komende tijd wordt uitgevoerd naar een brede coalitie.

Aan het begin van de vergadering spraken de raadsleden waardering uit voor deze reactie van de wethouders.

Veruit het belangrijkste agendapunt was het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Kort gezegd is dit een voorstel om de bouw van een extra oeververbinding tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk te bevorderen. Om de kans van slagen te vergroten, stelt het college voor om een zoeklocatie van 200 ha aan te dragen voor verstedelijking in het gebied tussen Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek. Hiervoor hadden zich insprekers gemeld die deels óf uitgesproken voorstander, óf uitgesproken tegenstander van dit voorstel waren.

Amendement CDA verworpen
Het CDA diende een amendement in om de zoeklocatie van 200 ha te schrappen en in plaats daarvan te besluiten om met inwoners, bedrijven en omliggende gemeenten te gaan zoeken naar locaties voor woningbouw na 2030. Dat is de periode die aanbreekt na de eerder vastgestelde woonvisie.

Dit amendement werd verworpen. Voor stemden 9 raadsleden van CDA, SGP, PvdA (de heer Dekker, mevrouw Bultman en de heer Larooij (CDA) , de heer Van der Ham, de heer Neven en de heer Verburg, de heer Wassink (SGP), de heer Van der Graaf en de heer Maat (PvdA).

Tegen stemden 22 raadsleden van CU, D66, DK, Lokaal op 1, PK, VGBK, VVD, Fractie Pannekoek (de heer Van Dorp en de heer Tom, mevrouw Van Zijl (CU), mevrouw Houthoff en de heer Van de Lagemaat (D66), mevrouw Van Rooy (Dierbaar Krimpenerwaard), de heer Gabeler, mevrouw Hofman-Verwoert en mevrouw Smit-Raggers (Lokaal op 1), mevrouw Klomp-Lever en de heer Struijs (Pro Krimpenerwaard), mevrouw Van Buren-van der Heiden, de heer Van Dortmont, de heer Van der Hek, de heer Mondriaan, de heer Schamper en de heer Schoof (VGBK), mevrouw Vogel-Harberink, de heer Van der Wilt en de heer Zuijderwijk, de heer Oudshoorn (VVD), de heer Pannekoek (Fractie Pannekoek).

Amendement CU, VVD, Lokaal op 1 en Gemeente Belang Krimpenerwaard  aangenomen
Vervolgens dienden de fracties van CU, VVD, Lokaal op 1, VGBK een amendement in om een zoeklocatie van 200ha te vervangen door: zoeklocaties verspreid in de gehele gemeente Krimpenerwaard met een totaal van maximaal 200 ha. Dit amendement werd wel aangenomen.

Voor dit amendement stemden 16 raadsleden van CU, VVD, Lokaal op 1, VGBK (de heer Van Dorp , mevrouw Van Zijl en de heer Tom (CU), mevrouw Vogel-Harberink, de heer Van der Wilt, de heer Oudshoorn en de heer Zuijderwijk (VVD), de heer Gabeler, mevrouw Hofman-Verwoert en mevrouw Smit-Raggers (Lokaal op 1), mevrouw Van Buren-van der Heiden, de heer Van Dortmont, de heer Van der Hek, de heer Mondriaan, de heer Schamper en de heer Schoof (VGBK).

Tegen stemden 15 raadsleden van D66, DK, PK, Fractie Pannekoek, CDA, SGP, PvdA (mevrouw Houthoff en de heer Van de Lagemaat (D66), mevrouw Van Rooy (Dierbaar Krimpenerwaard), mevrouw Klomp-Lever en de heer Struijs (Pro Krimpenerwaard), de heer Pannekoek (Fractie Pannekoek), de heer Dekker, mevrouw Bultman en de heer Larooij (CDA) , de heer Van der Ham, de heer Neven en de heer Verburg , de heer Wassink (SGP), de heer Van der Graaf en de heer Maat (PvdA).

Met dezelfde stemverhouding werd het aldus geamendeerde voorstel van het college van burgemeester en wethouders aangenomen.

De raadsvergadering van 16 oktober werd om 23.30 uur geschorst. Dat betekent dat de overige agendapunten de volgende dag, op 17 oktober werden behandeld.

Vervolg gemeenteraad 17 oktober
Op 17 oktober is de raadsvergadering voortgezet die op de vorige dag wegens het late uur werd geschorst.

Over het Subsidiejaarplan en de eenmalige subsidies 2019 was de vorige avond al ingesproken. Muziekvereniging Excelsior Bergambacht deed dit zelfs op muzikale wijze. De wethouder kwam direct na opening met een verklaring waarin zij inging op wat door de insprekers naar voren was gebracht. Er werd vervolgens van gedachten gewisseld over de welzijnsorganisaties, de muziekverenigingen, de sport, dierenwelzijn en de subsidieplafonds. De voorstellen werden uiteindelijk unaniem aangenomen.

De raad was vol lof over het Ambitiedocument binnenstad Schoonhoven en over de ontwerpprincipes voor het Centrum Stolwijk. Een amendement om in dit laatste plan ook zonnepanelen aan de voorzijde van woningen mogelijk te maken, werd unaniem aangenomen.

Bij het voorstel afstoot gemeentelijk vastgoed waren door de fractie van Pro Kimpenerwaard drie amendementen ingediend. Deze werden aangehouden na een toezegging van de wethouder dat zij eerst terug zal komen op verkoop van het Oude Raadhuis Haastrecht en de schuur Kranepoort 2. Het ontwerpbesluit werd daarop aangepast door de punten 2, 4 en 5 te laten vervallen.

Tot slot werd met 27 stemmen voor een motie aangenomen van Pro Krimpenerwaard met de opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om vanaf seizoen 2019 een insecten stimulerend beleid te voeren.

De volgende raadsvergadering staat gepland op dinsdag 13 november, zijnde de begrotingsraad, aanvang 16.00 uur. De reguliere raadsvergadering is op dinsdag 11 december om 20.00 uur.

(Bron: Griffie Gemeente Krimpenerwaard)

Terugblik raad 15 oktober “Hoe verder met de coalitie?”

Op verzoek van de coalitiepartijen Gemeente Belang Krimpenerwaard, VVD, ChristenUnie en D’66 werd op maandag 15 oktober jl. een extra raadsvergadering gehouden.

Met het vertrek van raadslid Wisja Pannekoek uit de fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard  is de meerderheid van de coalitie komen te vervallen. De coalitiepartijen stelden de raad voor een onafhankelijk verkenner aan te trekken ,die in opdracht van de raad zal verkennen hoe te komen tot een stabiel en bestuurskrachtig gemeentebestuur.

De coalitiepartijen Gemeente Belang Krimpenerwaard, VVD, ChristenUnie  en D’66 hebben uitgesproken dat er een goede basis is om met elkaar door te gaan en het resultaat van de verkenning af te wachten met als doel een versterking van de coalitie en een stabiel bestuurskrachtig gemeentebestuur.

De oppositiepartijen hadden daar een ander idee over. Deze waren van mening  dat een verkenner niet de bestaande coalitie als uitgangspunt moet nemen, maar moet zoeken naar een zo breed mogelijke coalitie.

De fractie van Pro Krimpenerwaard had al een amendement op het voorstel voorbereid en dit amendement werd na de nodige schorsingen en aanpassingen door alle oppositiepartijen ondertekend en ingediend.
De coalitiepartijen sloten zich hier bij aan. Wel maakten zij door middel van een stemverklaring enkele voorbehouden. Vervolgens werd unaniem besloten om:

1. Het college als het ware “demissionair” te verklaren totdat er een nieuwe coalitie is;

2. De politiek gevoelige zaken alleen na expliciete instemming van de raad op te pakken;

3. De verkenner opdracht te geven om in de meest brede zin te zoeken naar een coalitie die kan bogen op een zo breed mogelijk draagvlak in de raad;

4. De uitkomst van het onderzoek van de aan te stellen onafhankelijke verkenner naar een stabiel en bestuurskracht gemeentebestuur af te wachten en dit voor 1 december aanstaande in de raad te agenderen.

(Bron: Griffie Gemeente Krimpenerwaard)

Nacht van de nacht

Ook dit jaar doet de gemeente Krimpenerwaard weer mee aan de Nacht van de Nacht op zaterdag 27 oktober. Tijdens deze nacht doven honderden bedrijven en gemeenten in heel Nederland hun verlichting.

Avondexcursie in de Hooge Boezem
De gemeente organiseert samen met het Zuid-Hollands Landschap en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard een avondexcursie, waarin we op zoek gaan naar het nachtleven in vogelparadijs de Hooge Boezem bij Haastrecht.

Deelnemen?
De excursie duurt van 20.00 tot 22.00. De excursie start op het parkeerterrein bij zwembad De Loete in Haastrecht. Voor een volwassene kost de excursie 5 euro (beschermers van Zuid-Hollands Landschap betalen 3 euro) en voor een kind is het gratis.

Aanmelden kan via de website van het Zuid-Hollands Landschap www.zuidhollandslandschap.nl/activiteiten – excursie nachtleven Hooge Boezem achter Haastrecht. Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers. Een tip van de boswachter: trek warme kleding aan en dichte schoenen of laarzen. Vergeet niet een zaklamp mee te nemen!

Klik hier voor de website Nacht van de nacht.