Falend beleid jeugdzorg: Decentralisatie geflopt, te korten bij gemeenten

De jeugdzorg in Nederland wordt opnieuw ingericht. In 2015 werden de Gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Men ging er vanuit dat gemeenten beter in staat zouden zijn jeugdzorg op maat te leveren. De decentralisatie heeft in ieder geval niet tot vermindering van de wachtlijsten en bureaucratie geleid. 

Al een lange tijd hebben gemeenten tekorten op de jeugdzorg. Bij het overhevelen van de taken met betrekking tot de jeugdzorg vanuit Den Haag naar de gemeenten zijn forse bezuinigen uitgevoerd. Tel daarbij op de toename van het aantal jongeren wat een beroep op de jeugdzorg doet met als resultaat de huidige situatie. Uit verschillende bronnen is te lezen dat veel gemeenten in de eerste helft van 2019 een structureel tekort op de jeugdzorg presenteren. Nieuwe indicaties en een open einderegeling zijn hier mede debat aan.

Recent gaf  wethouder Lavinja Sleeuwenhoek aan dat ook de gemeente Krimpenerwaard een tekort op de jeugdzorg heeft. Volgens de wethouder is het lastig om een volledig en actueel beeld te krijgen van de kosten. Ze streeft met andere gemeenten in de regio Midden-Holland naar tijdige meldingen van de zorgaanbieders. “Pas na het opstellen van de jaarrekening over 2019 kunnen we de exacte kosten weergeven. Het kan zijn dat de huidige bijstelling onvoldoende is.” Daarnaast wil de wethouder de kwestie aankaarten tijdens de Bestuurdersdag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 29 november.

Op de website van “Binnenlandsbestuur” staat de column van Douwe Jan Elzinga met als titel ‘’Specialistische Jeugdzorg moet weg bij gemeente.’’ Onderstaand de eerste alinea van de column.

In alle delen van het land worden analyses gemaakt van de immense problemen in de jeugdzorg. In deze rapportages zijn er constante en gemeenschappelijke bevindingen. Sterk oplopende miljoenentekorten bij honderden gemeenten en dreigende faillissementen bij een hele reeks jeugdzorginstellingen.

Klik hier om de column van Douwe Jan Elzinga  te lezen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor een verbetering van de samenwerking tussen de verschillende instanties die zich bezighouden met de jeugdzorg, met als doel het verkortten van de wachtlijsten met daarbij een passend budget en niet op een wijze zoals de decentralisatie in 2015 heeft plaatsgevonden. Daarnaast zal de systematiek van het tijdig melden van zorgaanbieders van indicaties en het termijn van het indienen van rekeningen aan gemeenten herzien moeten worden.

Willem Schoof

Fractievoorzitter

Gemeente Belang Krimpenerwaard

Klik hier voor het artikel: Krimpenerwaard: tegenvaller van 1,1 miljoen bij zorgkosten

Klik hier voor het artikel:Met top-down stelselwijziging is geen kind geholpen

Raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV

Op dinsdag 19 november vergadert de raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV) in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.                                                                                  

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a.

Volg raads- en commissievergaderingen live                                                                De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de debatten in de raadzaal volgen.

De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal in Lekkerkerk worden ook live uitgezonden. Door hier te klikken kunt u de vergaderingen live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Onderhoud bomen

Vanaf half november tot begin maart vindt er groot onderhoud aan bomen plaats. De bomen in de gemeente Krimpenerwaard zijn geïnspecteerd op veiligheid. Er blijkt dat het nodig is om ongeveer 300 bomen te snoeien en ongeveer 220 bomen moeten worden gekapt. De bomen zijn dood of niet meer veilig, door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom, te weinig groeiplaats of schade. 220 bomen worden weer herplant.

Via: http://bit.ly/2pRyjRa kunt u zien welke bomen er worden gesnoeid en op welke locaties herplanting van de bomen plaatsvindt.

Algemene Beschouwingen Gemeente Belang Krimpenerwaard

Onderstaand Algemene Beschouwingen zoals uitgesproken tijdens de begrotingsraadvergadering 12 november. De gemeenteraad heeft de meerjarenbegroting 2020-2023 unaniem vastgesteld.

Begrotingsbehandeling terugkijken?

Dat kan via http://www.krimpenerwaard.nl/livetv

Voorzitter,

Namens de fractie een woord van dank aan alle medewerkers van de gemeente die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze begroting.

75 jaar vrijheid                                                                                                                  

In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid. Het lijkt zo vanzelfsprekend, leven in vrede en vrijheid. Maar dat is het beslist niet. Je hoeft maar om je heen te kijken om te zien dat het over de hele wereld vaak aan schort.

Ook in ons eigen gemeente dreigt gevaar als haat en onbegrip vrijelijk geventileerd worden. Rekening houden met elkaar en elkaar respecteren, lijkt steeds minder gewoon. Laten we de vrijheid koesteren en uitbouwen en beschermen waar nodig.

Deze vrijheid wordt o.a. naast de vele activiteiten gesymboliseerd door het plaatsten van een vliegtuig (Initiatief Gemeente Belang Schoonhoven) op de rotonde N210 afslag Berkenwoude als herinnering aan de wapendroppings in onze polder en de moedige inzet van de vrouwen en mannen in het verzet voor onze vrijheid.

Gemeente Belang zegt volmondig ja tegen het opgenomen budget om deze vrijheid te vieren.

Trots op Krimpenerwaard                                                                                   Gemeente Belang is trots op onze gemeente Krimpenerwaard. Als zelfstandige gemeente vijf jaar oud, financieel gezond en een goed voorzieningenpakket voor onze inwoners, daar kan je trots op zijn.

Natuurlijk gaan er wel eens zaken minder goed, maar de kracht en dynamiek van de Krimpenerwaard is om daar weer sterker uit te komen.

Jeugdbeleid

Gemeente Belang is content met de begroting 2020. De eerste twee jaar is deze begroting sluitend de laatste twee jaar niet, de fluctuerende bijdrage vanuit het rijk op het gebied van het sociaal domein zijn daar debet aan. Zoals reeds bekend gaat het jeugdbeleid wederom weer op de schop. Gemeente Belang is zeer bezorgt en benieuwd wat deze nieuwe koerswijziging vanuit Den Haag voor de gemeente en betrokkenen gaat betekenen. Gemeente Belang heeft daar grote zorgen over. De Haagsche politiek koketteert dat er geld genoeg is maar een gedegen jeugdbeleid te formuleren met voldoende middelen en een goed uit te voeren beleid schijnt en blijft een moeilijke opgave voor de Haagsche politiek te zijn. Wel taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten delegeren en vervolgens een korting door voeren in de budgetten. De gemeente Krimpenerwaard is in navolging van vele gemeenten hiermee geconfronteerd.

Kadernota  

De uitgangspunten voor deze begroting zijn bij de behandeling van de kadernota door de gemeenteraad vastgesteld en zijn het fundament voor de voorliggende begroting.

De totale woonlastendruk stijgt met maximaal 2,5 procent, acceptabel in de beleving van Gemeente Belang. De inflatiecorrectie van 1.4 % is hierin verdisconteerd.

Bij de Havengelden worden de walstroomtarieven verlaagd. De verlaging van de afvalstoffenheffing wordt enigszins gecompenseerd door de verlaging van de rioolheffing.

Regionale energiestrategie                                                                                   

Binnen afzienbare tijd wordt de concept nota regionale energie strategie aan de raad gepresenteerd. Op dit moment zij er veel open vragen voor Gemeente Belang neem alleen maar “het bij elke inwoner goed tussen de oren te krijgen” dat er op het gebied van de energietransitie iets moet gaan gebeuren. Neem bv. het isoleren en gasvrij maken van woningen in de huursector en eigendom als voorbeeld. Welke stappen gaan we daar innemen.  

Gemeente Belang hecht veel belang aan volgende items                                     Economische samenwerking in en buiten de gemeente. Wij denken hier aan een kwartiermaker aan te stellen in samenwerking met de samenwerkende gemeente in Midden – Holland.

Verkeersveiligheid rond de scholen

Zoals ook aangeven in onze algemene beschouwingen van 2018 duidelijkheid over de aanleg rotonde bedrijventerrein Stolwijk-Zuid

Een pleidooi voor een inventarisatie in de Krimpenerwaard naar locaties bij kernen voor de aanleg van zogenaamde wegen voor het landbouwverkeer en een inventarisatie voor extra ontsluitingen van de kernen. Zie ook beschouwingen 2018.

Het promoten van Krimpenerwaardse Streekproducten, in onze beleving staat de wereldberoemde Stolwijks boerenkaas te weinig in de belangstelling

Aanvraag vergunning voor toertochten motoren in de gemeente om op deze wijze de overlast te reduceren.

Onderzoek vrijstelling OZB voor sportclubs en niet commerciële instellingen 

Woningbouw  in de kernen o.a. herontwikkeling Galgoord Haastrecht en bedrijfsterrein Schoonhoven – Noord en woningen voor starters.

Onderwijshuisvesting, diverse basscholen en nieuwbouw Schoonhovens College aan de Vlisterweg

Bereikbaarheid van de Krimpenerwaard o.a. de Algera corridor

Ondermijning is een punt van zorg, de inzet op dit punt kan op steun van Gemeente Belang rekenen.

Gemeente Belang constateert nog steeds een onderzetting van de politie met als resultaat minder blauw op straat.

Burgerparticipatie zoals recent aangegeven voor Gouderak.

Parkeren binnenstedelijk  

Parkeren binnenstedelijk is voor Gemeente Belang een aandachtpunt. De situatie is nu dat bij binnenstedelijke projecten (woningbouw) de huidige parkeernormen gehanteerd worden. Dit creëert een spanningsveld tussen het realiseren van het project en de huidige parkeernorm per woning. Daar er te weinig ruimte aanwezig is om genoeg parkeerplekken te realiseren. In de komende periode wil Gemeente Belang dit punt agenderen voor bespreking in een der commissies. 

Voor Gemeente Belang een standpunt inneemt over de ingediende motie(s) en amendement(en) wachten wij de reactie van het college af. Uiteraard vallen de moties van de motiemarkt die Gemeente Belang heeft ingediend daarbuiten.

Werk aan de winkel

Kortom voorzitter genoeg werk aan de winkel, gezamenlijk maken wij onze gemeente Krimpenerwaard beter en mooier. Gemeente Belang gaat voor vitale en leefbare kernen in een dynamische leefomgeving die meegaat in nieuwe digitale en technische ontwikkelingen.

Gemeente Belang gaat voor ondernemende politiek. Niet op zoek gaan naar de onmogelijkheden en deze benoemen, maar zoeken naar de mogelijkheden en deze realiseren.

Trots op Krimpenerwaard

Onderzoek naar nieuw politiebureau Krimpenerwaard

Het politieteam Krimpenerwaard krijgt een nieuw bureau. De gemeente Krimpenerwaard en politie-eenheid Den Haag tekenden 13 november 2019 een intentieovereenkomst om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een nieuw politiebureau in de Krimpenerwaard.

Het huidige bureau van het politieteam aan de Hof ter Bergen voldoet niet meer aan de eisen die de politie stelt aan de huisvesting. In de afgelopen periode zijn meerdere opties onderzocht, waaronder het verbouwen van de huidige locatie. Voor een bureau dat past bij de manier waarop de politie nu en in de toekomst werkt, blijkt de bouw van een nieuw pand de beste oplossing. De voorkeur voor de nieuwe locatie voor het nieuwe bureau gaat uit naar een goed ontsloten locatie zoals bijvoorbeeld de Veerweg in Bergambacht, centraal gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van de Krimpenerwaard. Als alles volgens planning verloopt, opent het pand in 2023 haar deuren.

Goed nieuws   

 Gert-Jan van den Burg, teamchef van de politie, is verheugd. “Het is fantastisch dat de politie een nieuw modern bureau krijgt. Met het nieuwe pand kunnen we de toekomst tegemoet zien.

Het is ook goed nieuws voor de inwoners van Krimpenerwaard. We blijven met ons eigen politieteam en -bureau in de gemeente. Het aantal personeelsleden blijft nog gelijk, maar er komen minder tafels en stoelen. Uiteindelijk moet de politie toch vooral buiten zijn.”

Gezamenlijk belang     

 Burgemeester Roel Cazemier is zeer tevreden met het nieuw te bouwen politiebureau. “Met deze intentieovereenkomst geven we aan dat we als politie en gemeente samen het belang zien van een politiebureau in onze gemeente. De politie blijft daardoor toegankelijk voor onze inwoners. We zien de uitkomsten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Ik hoop dat er over een aantal jaar een mooi, nieuw politiebureau staat.”