Werkbezoek aan het Schoonhovens College

Zaterdag heeft de gemeenteraad een werkbezoek aan het Schoonhovens College aan de Vlisterweg gebracht. Naast een rondleiding door de school is er o.a. gesproken over het onderwijsaanbod, aantal leerlingen en programma van eisen m.b.t. nieuwbouw van de school.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig bij dit werkbezoek,de raadsleden Eddo Mondriaan en Willem Schoof.

Nieuwbouw sporthal De Meent

De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorbereidingskrediet voor nieuwbouw van Sporthal De Meent in Schoonhoven.

Eddo Mondriaan (Gemeente Belang Krimpenerwaard) gaf tijdens de behandeling aan “om een tijdelijke sporthal te plaatsen om op deze wijze het gymnastiekonderwijs en de activiteiten van de sportverenigingen tijdens de bouw doorgang te laten vinden”.

Klik hier voor het artikel: Wethouder Boere: ‘Sloop De Meent niet aanstaande’

Herstel- en revalidatiezorg krijgt nieuwbouw in Bergambacht

Zorgpension en In beweging zijn op woensdag 11 december feestelijk gestart met de bouw van een nieuwe onderkomen in Bergambacht. Daar komt een locatie voor herstel- en revalidatiezorg. De opening staat gepland voor eind 2020.

Met het slaan van de eerste heipaal is er in Bergambacht een begin gemaakt met de bouw van een nieuw pand voor herstelzorg en revalidatiezorg. Dit gebeurt op initiatief van organisaties In beweging (geriatrische revalidatie) en Zorgpension (kortdurend eerstelijnsverblijf). Met de realisatie van het gebouw spelen de samenwerkende organisaties concreet in op de groeiende behoefte aan revalidatie- en kort verblijf-plekken.      

Het slaan van de eerste paal werd onder meer bijgewoond door wethouder Leon de Wit (Gemeente Belang Krimpenerwaard) van de gemeente Krimpenerwaard (Ruimtelijke Ordening), directeur RIZ bouw Wim van Ziel, directeur Zorgpension Bart Dingemans, directeur In beweging Petra Pronk en bestuursvoorzitter Jeroen van den Oever van Fundis.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwbouw.

Bezorgdheid over lozingen in de Lek

Onderstaande brief brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en RWS/Ministerie van I en W werd unaniem door de gemeenteraad gesteund.

In de brief spreekt de gemeenteraad van Krimpenerwaard haar bezorgdheid uit over de uitstoot van PFAS en aanverwante stoffen door lozingen in de Lek. Daarnaast wordt er een verzoek gedaan om de  vergunningen aan bedrijven die PFAS mogen lozen met onmiddellijke ingang in te trekken totdat er voldoende aangetoond kan worden dat deze stoffen op verantwoorde wijze kunnen worden verwerkt.

Aan: ministerie IenW, t.a.v. de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mw C. van Nieuwenhuizen Wijbenga en minister voor Milieu en Wonen, mw S. van Veldhoven Aan: Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland, t.a.v. gedeputeerde F. Vermeulen (portefeuille ‘vergunningverlening’

Verzenddatum: 11 december 2019

Onderwerp: Lozingen en PFAS

Beste meneer, mevrouw,

Watervoorziening Krimpenerwaard bedreigd door PFAS? Veel inwoners en de gemeenteraad van Krimpenerwaard zijn al jaren bezorgd over de uitstoot van PFAS dat bijna overal in Nederland in de bodem wordt aangetrokken. PFAS-stoffen zitten in verschillende producten, waaronder smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim etc. PFAS heeft naast nuttige eigenschappen ook zeer zorgelijke en schadelijke eigenschappen. Deze worden niet afgebroken in het milieu, maar stapelen zich op. De PFAS verspreiding is naast de stikstofcrisis bovendien de belangrijkste oorzaak van het feit dat veel bouwprojecten in Nederland stilliggen. De bezorgdheid bij de gemeenteraad van de Krimpenerwaard over de uitstoot van PFAS werd in 2017 versterkt in een weinig geruststellende bijeenkomst – mede georganiseerd door Chemours en de gemeente Hendrik Ido Ambacht- naar aanleiding van misstanden. Toen het Dordste bedrijf Chemours de chemische stof GenX (onderdeel van de PFAS groep) grootschalig loosde en de stof werd aangetroffen in het leidingwater zijn er vragen gesteld in de gemeenteraad. Oasen sprak toen over een ‘wezenlijke dreiging’. Meer recent was het afvalverwerkende bedrijf Korenet in het nieuws toen het een vergunning aanvroeg voor een zogenoemde indirecte lozing van GenX en PFOA (dat ook onderdeel is van de PFAS groep). Een indirecte lozing betekent dat de stoffen worden geloosd via het openbaar riool op de waterzuiveringsinstallatie. Omdat de waterzuivering deze stoffen niet kan reinigen komen ze uiteindelijk terecht in de Lek.

Raad Krimpenerwaard roept op (verdere) vervuiling te voorkomen Zolang toxicologen grote zorgen hebben over de effecten van deze stoffen op de volksgezondheid vindt de gemeenteraad van de Krimpenerwaard dat voorkomen moet worden dat ze in het drinkwater komen. Giflozingen, maar ook slootdempingen met bodemvreemd materiaal en alles wat daarmee te maken heeft, ligt in onze mooie Waard extra gevoelig vanwege de gebeurtenissen in het verleden in Lekkerkerk en Gouderak. De raad roept op te voorkomen dat dit soort zorgwekkende stoffen in het milieu terecht komen.

Falend beleid Met die oproep spreekt de raad zich uit tegen het beleid dat Rijkswaterstaat en de provincie tot dusverre voeren. Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor de rijkswateren en daarmee verantwoordelijk voor de directe lozingen op de nieuwe Merwede. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de indirecte lozingen en voor bijvoorbeeld de omgevingsvergunning van Chemours. Beide overheidsinstanties legaliseerden tot voor kort niet-vergunde directe lozingen door een vergunning te verlenen onder het mom dat met een daarvoor uit te voeren emissietoets gekeken kon worden of lozing niet tot bepaalde risico’s zou leiden voor gezondheid en of ecologie. Deze afweging, die de minister in een brief aan de Tweede Kamer1 toelichtte is voor de raad van de Krimpenerwaard niet uit te leggen. Sterker, het lijkt de omgekeerde wereld: er vindt geen handhaving en sancties op illegale lozing plaats, maar lozingen worden gelegaliseerd om vervolgens met een jaarlijkse monitoring door Rijkswaterstaat te beoordelen of een vergunning moet worden bijgesteld. De watervoorziening in de Krimpenerwaard is het kind van de rekening.

Van Zuid-Holland en Den Haag In het NOS journaal van 5 december signaleerde de provincie dat het toezicht op de PFAS uitstoot ernstig tekort schiet. En er gevaar bestaat dat PFAS houdend afval, dat niet volgens de regels wordt vernietigd, in het milieu verdwijnt. Aldus gedeputeerde F. Vermeulen tegen de NOS. Hij bevestigt wat de Inspectie voor de Leefomgeving (ILT) deze zomer al signaleerde, namelijk dat er te weinig opgetreden wordt tegen de verspreiding van GenX via afvalstromen. De minister voor Milieu en Wonen bepleit een Europese aanpak. Zolang die Europese aanpak er niet is wil zij dat alle bedrijven die met PFAS achtige stoffen te maken hebben verplicht worden te melden als er PFAS stoffen in hun afval zitten. Natuurlijk is zo’n maatregel – die volgens de minister eind 2020 af zal zijn- belangrijk.

De wens van de raad Maar, ondertussen wil de gemeenteraad van Krimpenerwaard dat vergunningen van alle bedrijven die deze stoffen mogen lozen met onmiddellijke ingang ingetrokken worden. Totdat er voldoende aangetoond kan worden dat het PFAS en GenX op een verantwoorde wijze kunnen worden verwerkt en geen schade veroorzaken aan de volksgezondheid.

Hoogachtend,


Pascal Zuijderwijk

Willem Schoof

Ton van Dorp

Geke Smit

Jeffrey van de Lagemaat

Ad Struijs

Cees van de Graaf

Saskia van Rooy

Jan Dekker

Jan Willem van der Ham

Wisja Pannekoek

Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid!

We hebben elkaar nodig, als bewoner, als ondernemer, en als gemeente. Kijk eens om je heen: de autobranden eerder dit jaar in Gouda, diefstal in winkels, vernielingen aan vrachtauto’s, drugsgebruik op bedrijventerreinen etc. We zullen efficiënter moeten samenwerken om deze toenemende problemen op te lossen

Kort geleden hebben de ondernemersverenigingen zich verenigd tot Ondernemerskringen Krimpenerwaard. Net als de politieke partijen van de voormalige gemeenten zich samengevoegd hebben.

Het is verstandig om met de gemeente, winkeliers, bedrijven, politie en brandweer “Krimpenerwaard breed“ te gaan samenwerken. Dit bespaart tijd en geld.

10 jaar geleden heeft het bedrijventerrein in Bergambacht als eerste het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) certificaat ontvangen. Inmiddels hebben nog drie winkelgebieden in de Krimpenerwaard het KVO certificaat gekregen. Dit certificaat kan je zien als een diploma voor samenwerking met ondernemers, winkeliers, gemeente, politie, brandweer en andere partijen. De gezamenlijke – effectieve en structurele – maatregelen waarborgen de veiligheid voor nu en de komende jaren.

Ik pleit ervoor om een samenwerking Krimpenerwaard breed te realiseren. Een KVO certificaat biedt legio mogelijkheden op het gebied van verzekeringen en subsidies. Ondernemers (zowel winkeliers als bedrijven) die binnen een cluster van een KVO-gebied vallen, kunnen een premiekorting van 12% tot 23% ontvangen op de verzekering van gebouwen, bedrijfsmiddelen en bedrijfsstagnatie. De korting verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Met het KVO-certificaat liggen subsidies bij gemeente, provincie, Ministerie van Justitie en veiligheid, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en zelfs Europa binnen handbereik.

Dus op naar een Krimpenerwaard breed Keurmerk Veilig Ondernemen!

Gemeente Belang Krimpenerwaard ondersteunt deze visie en helpt waar mogelijk om dit te realiseren.

Peter Anker
Steunfractielid Gemeente Belang Krimpenerwaard