Geen gasboringen in het Groene Hart

Regio in opstand tegen boringen. Dit was de kop van het artikel in AD Gouda d.d. 4 april. Het protest tegen olie- en gasboringen op twee locaties in het Groene Hart zwelt aan, zo staat in het artikel te lezen.

In het Groene Hart staan proefboringen gepland tussen Waarder en Woerden en bij de Hoenkoopse Buurtweg op de grens van Ouderwater en Haastrecht. In het artikel refereert Willem Schoof, fractievoorzitter Gemeente Belang Krimpenerwaard aan de brief die het college van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard aan de minister van Economische Zaken geschreven heeft.

In de brief wordt o.a. aangegeven dat de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlist unaniem besloten heeft om geen toestemming te geven voor een proefboring naar gas in Haastrecht.

Artikel AD Gouda d.d.  4 april 2015
Artikel AD Gouda d.d. 4 april 2015

 

Op een eerder moment heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard aandacht aan deze problematiek gegeven.

Onderstaand artikel is op 23 februari jl. geplaatst op deze site.

Het door de gemeenteraad unaniem genomen besluit van de voormalige gemeente Vlist om geen toestemming te geven voor een proefboring naar gas in Haastrecht is door het college overgenomen en middels een brief aan de minister van Economische Zaken kenbaar gemaakt.

In het coalitieakkoord met als titel “herkenbaar en verbindend” van Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, VVD en CU staat het als volgt verwoord.

De coalitie is geen voorstander van winning van fossiele brandstof in ons gebied

De gemeenteraad van Vlist heeft op 16 december jl. unaniem het initiatiefvoorstel van VKGB en PvdA ondersteunt. Het initiatiefvoorstel was voorzien van diverse argumenten.

Milieuschade                                                                                                                             De reële kans op bodemverontreiniging,milieuschade en gezondheidsschade. Dit heeft alles te maken met de wijze van boren. Er zal namelijk horizontaal geboord worden buiten de winlocatie. Daar het aanwezige gas geen schaliegas is maar ook geen gewoon gas is zal de techniek van Fracken ingezet worden. Bij gebruik van deze techniek worden chemicaliën ingezet. De inzet van chemicaliën kan water -verontreiniging tot gevolg hebben, vrijwel zeker op de lange termijn. De winlocatie is gesitueerd in een waterwingebied.

Schade door gaswinning                                                                                                       De risico’s van gaswinning zijn niet eenduidig. De potentiële schade als gevolg van de voorgenomen gaswinning aan gebouwen, mens, dier en milieu zijn daardoor op dit moment niet te kwantificeren .