Mogelijkheden tot samenwerken voor Ondernemend Krimpenerwaard

Tijdens de: raadsvergadering van 7 april jl. is door Leon de Wit van Gemeente  Belang Krimpenerwaard de volgende vraag gesteld.

“Zoals bekend zijn er voor ondernemend Krimpenerwaard, ondernemers, winkeliers en ZZP’ ers veel samenwerkingsverbanden in de Krimpenerwaard . Twee belangrijke mogelijkheden om samenwerking  en verbinding te bevorderen zijn de zogenaamde BIZ, Bedrijfs Investerings Zone en het Ondernemersfonds. Met beide vormen is in de afgelopen jaren positieve ervaring opgedaan. O.a  in Bergambacht en Schoonhoven.

Wij hebben begrepen dat het mogelijk is om voor 1 mei nog financiële ondersteuning aan te vragen bij de provincie Zuid Holland voor nieuw op te starten BIZ regelingen per 01-01-2016.  Zijn er bij het College daarvoor ontwikkelingen/aanvragen in beeld?

“Welke stappen is het College van plan te nemen in 2015 om de levensvatbaarheid en het draagvlak van een Krimpenerwaard breed Ondernemersfonds te onderzoeken en wellicht te initiëren? “.

werkwnnaamloos

Antwoord Wethouder Jan Vente, portefeuillehouder Economie:

Momenteel wordt er door de wethouder een inventarisatie gemaakt van alle verenigingen en samenwerkingsverbanden van ondernemers in de Krimpenerwaard. Via bezoeken en gesprekken maken we kennis met de huidige stand van zaken en de wensen van ondernemers.

Via  het coalitieakkoord wordt er vooralsnog gestreefd naar het realiseren van BIZ mogelijkheden. Het opzetten van een ondernemersfonds heeft wel de aandacht maar vergt een langere voorbereidingstijd. Er moet een breed draagvlak voor aanwezig zijn omdat de middelen via de WOZ belasting wordt geïnd. Ook wordt nu onderzocht of het Schoonhovense Ondernemersfonds  per 01-01-2016 kan worden omgebouwd naar een BIZ. Subsidie verstrekking aan een BIZ via de provincie is een lastige zaak. In Bergambacht wordt er nu hard gewerkt aan een BIZ voor het bedrijventerrein De Wetering.  De Ondernemers Kring Bergambacht speelt daarbij een belangrijke sturende rol.

De fractie van Gemeente Belang Krimpenerwaard zal de ontwikkelingen blijven volgen.