Gemeente stelt nieuw rioleringsplan 2017 op

Je bent ze bijna al weer vergeten, die zeer heftige hoosbuien die dit voorjaar ons land teisterden. Op veel plaatsen kon het riool de hevige – zeer plaatselijke stortbuien – niet verwerken. Ook de Krimpenerwaard had te kampen met wateroverlast. Op enkele locaties stonden straten blank en liepen huizen onder. “Dit soort overlast moet, waar het kan, worden bestreden en voorkomen”, stelt verantwoordelijk wethouder Ria Boere. “De afgelopen maanden is daarom veel tijd gestoken in het opstellen van een nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het heet verbreed omdat de wettelijke afvalzorgplicht van gemeenten nu ook geldt voor hemel- en grondwater.

riooldownload-1

Basis voor dit plan zijn de uitgangspunten die de gemeenteraad heeft geformuleerd. Op dinsdag 11 oktober vergadert de raadscommissie Ruimte en Financiën over het nieuwe plan. Vervolgens stelt de gemeenteraad, als hoogste orgaan van de gemeente, het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 – 2021 vast op dinsdag 1 november.

Wethouder Boere: “Het is een wettelijke verplichting om een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan te hebben. “Als we geen – door de raad vastgesteld – plan hebben, mogen en kunnen we geen rioolbelasting heffen en kunnen we onze zorgplichten niet uitvoeren. Op basis van dit GRP worden de tarieven berekend voor de komende jaren.  Wij nemen onze verantwoordelijk door de aanleg, herstel en waar nodig uitbreiding van een rioolstelsel. We willen ook in de toekomst zoveel als mogelijk onze voeten drooghouden. Dit zal niet gaan zonder de rioolheffing tot 2021 jaarlijks te verhogen met € 25,-”.

Een van de onderdelen van het nieuwe GRP is dat op steeds meer locaties afvalwater en hemelwater wordt gescheiden. “Het grootste deel van onze gemeente heeft een gemengde riolering. Regenwater wordt samen met rioolwater door dezelfde buis naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard getransporteerd. Het is natuurlijk duurzamer, efficiënter en goedkoper om regenwater rechtstreeks te lozen op een sloot of singel ”. Dit betekent ook dat er minder water gezuiverd hoeft te worden en dat de energiekosten van de gemalen teruggedrongen worden.

Slappe bodem                                                                                                      

riool3imagesWat het Krimpenerwaardse rioolstelsel extra kwetsbaar – en daardoor duur – maakt is de slappe bodem. “Deze slappe bodem zorgt ervoor dat onze wegen in 20 jaar gemiddeld 40 cm zakken. Met alle gevolgen voor de riolering die eronder ligt”, stelt wethouder Boere. “Gelukkig krijgen wij uit het Slappe Bodem Fonds van de rijksoverheid jaarlijks geld, dat we gebruiken voor aanleg, en onderhoud en uitbreiding van het riool”.

Zelf doen

“Veel inwoners van de Krimpenerwaard kennen nog de oude situatie, waar er in de dorpen overal sloten en singels waren. Dit waren prachtige natuurlijke waterbergingen. Nu daar veel van zijn verdwenen, moeten er andere oplossingen voor worden bedacht”, stelt de wethouder. De gemeente doet dit bijvoorbeeld door het rioolstelsel te vergroten en uit te breiden, maar ook door bovengronds meer ruimte voor water te creëren.

Ook in de Krimpenerwaard doen veel inwoners mee aan de trend om hun tuinen helemaal te betegelen. “Lekker gemakkelijk, het vergt weinig onderhoud, maar is o zo funest voor de wateropvang. Als er in korte tijd heel veel regen valt is het van belang dat dit snel kan wegzakken. Inwoners kunnen dan ook zelf iets aan waterberging doen door bijvoorbeeld tegels in de tuin of carport te vervangen door groen of grind.

Zie hiervoor www.operatiesteenbreek.nl