Gemeente Belang Krimpenerwaard akkoord met Regionaal Kader Maatschappelijke Zorg

handenimagesHet Regionaal kader maatschappelijke zorg 2017-2020 voor Midden-Holland is afgelopen dinsdag door de gemeenteraad vastgesteld met als resultaat dat er regionale bestuurlijke overeenstemming is, en afspraken worden vastgelegd over, de ontwikkelingsdoelstellingen voor en de sturing op de maatschappelijke zorg aan psychisch kwetsbare inwoners.

De maatschappelijke zorg heeft over het algemeen betrekking op mensen die door psychische problemen in een sociaal kritieke en kwetsbare situatie terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Een deel van hen verblijft tijdelijk in de opvang of in een beschermde woonvorm met zorg nabij. De maatschappelijke zorg is van oudsher regionaal georganiseerd en belegd bij een centrumgemeente. Gouda voert als centrumgemeente deze taken voor de 5 gemeenten van Midden-Holland uit.

Ben Schamper
                     Ben Schamper

Onderstaand inbreng tijdens het debat door Ben Schamper Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Voorzitter,

In de commissievergadering van 4 oktober jongstleden is dit stuk voldoende besproken en bevraagd door ons commissielid mevrouw van der Wekken en ik wil dit hier niet nog een dunnetjes overdoen.

Ik deel wel de zorgen van mevrouw van der Wekken betreffende de opvang van mensen die in de financiële problemen komen en zo buiten de boot vallen.

Met name is Gemeente Belang Krimpenerwaard verontrust over de bijlage “Convenant Samenwerking Maatschappelijke Zorg Midden-Holland” Niet over het stuk inhoudelijk maar voornamelijk over de participanten van het stuk Hier worden als partners genoemd de wooncorporaties Mozaïek wonen, Woonpartners Midden Holland en Qua Wonen, natuurlijk 3 belangrijke spelers waarvan het belang dat zij deelnemen enorm is .

Maar wat Gemeente Belang Krimpenerwaard zich afvraagt waarom tekenen de 4 corporaties die actief zijn binnen onze gemeente niet mee.

Deze 4 te weten Groen Wonen Vlist, Woning Stichting Gouderak, Woningstichting De Samenwerking Ouderkerk a/d IJssel en Woningvereniging Beter Wonen te Ammerstol. Zijn tezamen goed voor 1800 woningen.

Houdt dit in dat de huurders van deze woningen volledig uit het zicht blijven maar ook dat zij bij huurschulden geen beroep op dit convenant kunnen doen?

De portefeuillehouder gaf in haar beantwoording aan dat alle door Gemeente Belang Krimpenerwaard genoemde wooncorporaties zich conformeren aan het convenant.