Gemeente Belang Krimpenerwaard: Pleidooi voor maatwerk en begeleiding

In het kader van de harmonisatieplicht van de Wet algemene regels herindeling (arhi) is aan de gemeenteraad voorgesteld om de Verordening Tegenprestatie 2017 gemeente Krimpenerwaard en de Beleidsnotitie Tegenprestatie ‘Voor wat, hoort wat’, vast te stellen.

Met het vaststellen van de verordening en de beleidsnotitie vindt er voortzetting plaats van het de gemeentelijke regelgeving omtrent de inzet van tegenprestatie voor inwoners met een bijstandsuitkering.

groep-mensen

Het beleid en de verordening passen binnen de visie van de Participatienota 2016-2018 vastgesteld door de raad op 16 december 2015. Sinds de nieuwe werkwijze van de afdeling Sociale Zaken worden alle klanten gesproken en worden klanten ingezet op re-integrerende en participerende activiteiten. Het verrichten van vrijwilligerswerk maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg wordt beoordeeld als ‘iets terugdoen voor de maatschappij’ en wordt op grond daarvan gelijkgesteld aan het verrichten van een tegenprestatie. Indien blijkt dat een klant geen vrijwilligerswerk wil verrichten of blijkt dat er geen re-integratiemogelijkheden aanwezig zijn, komt het opleggen van een tegenprestatie aan de orde. De tegenprestatie maakt in dat geval onderdeel uit van de verplichtingen die horen bij het ontvangen van een uitkering.

Leon de Wit
               Leon de Wit

Onderstaand inbreng tijdens het debat door Leon de Wit Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Voorzitter, 

Tijdens de commissievergadering is veel over dit fenomeen gezegd.                                                                        

Gebleken is dat er vanaf start 2016 een volledige inventarisatie wordt gemaakt van de status van het bestand van de doelgroep. Gemeente Belang Krimpenerwaard  snapt dat dit hele proces een lastige exercitie is voor de gemeente en de cliënten.

Ondanks de problematiek van dit dossier willen wij bij het College aandringen op snelheid en een vasthoudendheid bij de aanpak.

Het is goed voor de cliënt om maatwerk begeleiding te krijgen in het proces tot het komen naar werk. Deze inzet kost de gemeente Krimpenerwaard veel ambtelijke inspanning en geld.

Wanneer teksten als ” sociale activering en intrinsieke motivatie ” echt opgeld bij cliënten doet dan vindt Gemeente Belang Krimpenerwaard  dat er best stevig mag worden geacteerd.

Wij hebben de vraag gesteld bij de commissie waarom er geen zaken samen mogen gaan, bv. Een sollicitatiecursus met een aantal uren tegenprestatie?

Hoe doen vele andere mensen met een reguliere baan dan al dat vrijwilligerswerk erbij? Zij moeten daar dan toch ook tijd voor hebben.

Re-integratie activiteiten in een programma, vrijwilligerswerk en een tegenprestatie passen wat ons betreft prima naast elkaar.

De tegenprestatie kan een goed hulpmiddel zijn om de beleving te krijgen er weer bij te horen en je doet gewoon wat voor de uitkering, zo eenvoudig is het eigenlijk.

Door de vele regelgeving wordt het College ook zeer  beperkt in de mogelijkheden. Denk daarbij aan verdringing arbeid, geen economische belangen enz. Wel of geen dwang, maar ook de acceptatie van dit fenomeen in de maatschappij speelt daarbij een rol.

Is het wellicht handig om ook over de grenzen van de gemeente te kijken hoe men dit elders aanpakt, daar moet toch inmiddels ervaring voldoende aanwezig zijn.

onderhouddownload-1Daarnaast adviseren wij het College in dit kader ook de verbinding met grote sportverenigingen te houden als het gaat om terrein onderhoud enz.

Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten en de evaluatie van het beleid medio 2017.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is het verder eens met het raadsvoorstel en wensen  de uitvoerders veel wijsheid toe.