Raad stelt Begroting 2017 unaniem vast

raad-1024x535

De gemeenteraad heeft na een bijna zeven uur durende vergadering op 8 november 2016 de meerjarenbegroting 2017-2020 en de bijbehorende belastingverordeningen vastgesteld. De begroting kon, na een aantal moties en een aangenomen amendement, op de unanieme steun van de raad rekenen.

De fracties gaven in hun algemene beschouwingen hun visie op de opgaven voor de gemeente Krimpenerwaard. Het CDA vroeg aandacht voor verbetering van het functioneren van het loket Zorg & Welzijn en de veiligheid van de rotonde in Bergambacht.

huisimage-3482559Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) vroeg o.a. aandacht voor bouw van voldoende betaalbare woningen om de jeugd in de Krimpenerwaard te houden en bepleitte startersleningen voor jongeren. Ook vroegen zij aandacht voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimum, die nu net buiten sommigen regelingen vallen.

De SGP pleitte voor het niet verder stijgen van de lokale lastendruk en vroeg aandacht voor uniforme groenvoorziening in alle kernen. D66 vroeg aandacht voor verbetering van de digitale dienstverlening, afvalscheiding en de leegstand van gemeentelijk vastgoed.

De VVD wilde meer aandacht voor het oplossen van de Algeracorridor met de dagelijkse files, meer starterskoopwoningen en betere gebiedspromotie. Gemeentebelang Schoonhoven bepleitte de aanpak van het verouderde bedrijventerrein in Schoonhoven-Noord en het vergroten van de werkgelegenheid in de Krimpenerwaard, met name ook voor 55-plussers.

De PvdA wilde dat de voorzieningen (zwembad, bibliotheek) in de kernen behouden blijven en aandacht voor armoede bestrijding. De CU vroeg aandacht voor het compenseren van de lastenverzwaringen voor de burger, veilige fietsroutes voor schooljeugd en wil dat de gemeente Krimpenerwaard in 2018 een Fair Trade-gemeente is.

Pro Krimpenerwaard pleitte voor het verkleinen van de kloof tussen inwoners en bestuur door het stimuleren van burgerinitiatieven, vroeg aandacht voor rioolheffing op basis van watergebruik en bepleitte een verbod op plezierjacht.

De fracties waren het grotendeels eens over de motie van de PvdA om de armoede onder kinderen aan te pakken. Alleen de VVD stemde hier tegen.

wegwijsbord-gh-terreinHet voorstel van Gemeentebelang Schoonhoven om de bedrijventerreinen in Schoonhoven-Noord en Galgoord Haastrecht aan te pakken werd unaniem aanvaard, evenals het voorstel van de coalitiepartijen (Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK), SGP, VVD en CU) samen met GBS om de lastendruk voor inwoners te beperken.

De motie van de PvdA om de impact van het minimabeleid in beeld te brengen kreeg de steun van alle andere fracties, behalve de SGP en VVD. De moties van het CDA om de welzijnsstichting SWOS meer financiële armslag te geven voor het gegroeide taakpakket en om te bezien hoe “De oude apotheek” financieel kon worden ondersteund werden door de coalitiefracties en GBS afgewezen.

Het amendement van SGP en CDA om alleen rioolheffing te heffen voor die percelen die daadwerkelijk direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren, werd aangenomen met alleen de stemmen van D66 tegen. Pro Krimpenerwaard stemde tegen het heffen van hondenbelasting.

Twee raadsleden (Mone, CDA en Van Kersbergen, VVD) stemden tegen de verordening op de lijkbezorging.

hamerimagesTegen 23.00 uur liet burgemeester Cazemier de voorzittershamer voor de laatste keer vallen.

Vervolg
De vastgestelde begroting wordt nu opgestuurd naar de Provincie Zuid-Holland en vormt het financiële kader voor de komende jaren.