De toekomst goed inrichten dat creëert vitaliteit en leefbaarheid voor onze kernen

Middels een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad geïnformeerd over het proces wat gestart is om samen met de provincie Zuid – Holland te komen tot een gebiedsbod met betrekking tot besluitvorming over de MIRT verkenning oeververbinding.

In deze raadsinformatiebrief wordt nadrukkelijk gewezen op de uitgelezen kans voor een integrale aanpak van de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij het niet alleen om wonen en werken gaat.

1.35 RIB Brief Gedeputeerde Staten over gezamenlijk voorstel Gebiedsbod

De toekomst van de Krimpenerwaard dat is onze uitdaging voor de komende decennia. In de beleving van Gemeente Belang Krimpenerwaard geen herhaling van hetgeen de afgelopen zestig jaar in de Krimpenerwaard heeft plaatsgevonden. Marginale ontwikkeling met betrekking tot de bereikbaarheid van onze Krimpenerwaard. Willen wij vitale en leefbare kernen behouden dan is een investering in de toekomst een vereiste. Niet denken in doemscenario’s maar juist de mogelijkheden en kansen onderzoeken voor onze gemeente, dat is de uitdaging waar wij in de Krimpenerwaard voor staan.

Het is de kunst om het juiste evenwicht te vinden tussen het realiseren van een oeververbinding, woningbouw, voorzieningen en een goede bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Deze samenhang creëert vooruitgang, leefbaarheid en vitaliteit voor onze gemeente.

Als we nu de toekomst niet goed inrichten dan voorzie Gemeente Belang Krimpenerwaard een teruggang van de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen. creëert

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.