Fusie woningcorporaties Krimpenerwaard gaat niet door

De afgelopen periode hebben Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol, Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist, Woningbouwstichting “Samenwerking” en Woningstichting Gouderak zich hard gemaakt voor een fusie. Dit mede naar aanleiding van het door een externe partij uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, waaruit is gebleken dat fusie zowel volkshuisvestelijk als voor de vier organisaties van meerwaarde is.

Helaas hebben de bestuurders in gezamenlijkheid de conclusie getrokken dat een fusie tussen deze vier corporaties in de Krimpenerwaard niet haalbaar is. Er is onvoldoende vertrouwen dat alle benodigde instemmingen verkregen worden voor de gewenste juridische structuur voor de fusiecorporatie. De woningcoöperaties betreuren dit, na alle energie die in dit proces gestoken is om het fusietraject voortijdig te moeten beëindigen.

Ondanks dat de fusie geen doorgang vindt zijn de woningcoöperaties van mening dat een fusie tussen de vier partijen leidt tot aantoonbare meerwaarde in zowel de dienstverlening aan de huurders, het verstevigen van de capaciteit en professionaliteit en het waarborgen van de financiële continuïteit tegen lagere bedrijfslasten en een lager risicoprofiel.

Elke corporatie zal voor zichzelf de afweging maken welke vervolgstap(pen) er in de toekomst genomen gaan worden.

Klik hier voor het artikel “Fusiepoging woningcorporaties Krimpenerwaard afgeblazen”.