Resultaten onderzoek gemeentelijke kantoren bekend

De gemeente Krimpenerwaard heeft onderzoek laten uitvoeren naar de huisvesting van de gemeentelijke kantoren. Op dinsdag 18 februari zijn het onderzoek en de resultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Klik op foto voor rapportage business case gemeentekantoren

Onderzoek huisvesting

De gemeente heeft nu vier gemeentelijke kantoorpanden: in Bergambacht, Schoonhoven, Stolwijk en Lekkerkerk. De vier gebouwen voldoen niet aan de doelstellingen over duurzaamheid die in het coalitieakkoord en het collegeprogramma zijn afgesproken. Ook voldoen ze niet aan de nieuwe eisen van het energielabel die in 2023 ingaan. Vanwege deze duurzaamheidsdoelstellingen en -eisen is het onderzoek naar de huisvesting van de gemeentelijke kantoren gestart.

Resultaten

Het college heeft in het onderzoek voor een bredere benadering dan alleen duurzaamheid gekozen. Naast duurzaamheid zijn de onderzochte oplossingen ook beoordeeld op de dienstverlening aan de inwoners, economie, financiën, bereikbaarheid en efficiënt, veilig en gezond werken. In het onderzoek zijn verschillende mogelijkheden voor huisvesting afgewogen:

1. Het handhaven en verbouwen van de bestaande kantoorpanden,

2. Centrale huisvesting op één van de vier kantoorlocaties,

3. Centrale huisvesting op een nieuwe locatie,

4. Huisvesting op twee locaties.

Uit deze verkenning komt variant 3 als beste uit de bus, een centrale huisvesting op een nieuwe locatie. Deze variant laat op vrijwel alle onderzochte aspecten de beste scores zien: een maximale CO2-reductie, optimalisatie van de dienstverlening (onder meer door minder reistijd), efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee minder organisatiekosten en betere onderlinge samenwerking, betere reistijd voor inwoners en medewerkers. En tegenover een eenmalige investering in een nieuw gebouw staan lagere jaarlijkse kosten.

Op basis van deze verkenning heeft het college de mogelijkheid voor één centrale huisvesting voorlopig aangemerkt als voorkeursvariant.

Vervolg proces

Tijdens de bespreking met de raad gaven de fracties aan nog niet over voldoende informatie te beschikken om een standpunt te kunnen bepalen. Afgesproken is om de tijd te nemen die nodig is om tot een afgewogen oordeel te komen

Planten en dieren die niet in onze natuur horen

Sommige planten en dieren die niet in onze natuur thuishoren, kunnen schade veroorzaken. Zo groeien de wortels van de Japanse duizendknoop dwars door wegen en dijken. Amerikaanse rivierkreeften graven in oevers en knippen met hun scharen heel veel waterplanten af. En de grote waternavel is een woekerende waterplant die andere planten en water verstikt.

Planten en dieren die van nature niet in Nederland voorkomen, worden exoten genoemd. Ze kunnen een risico vormen voor de waterveiligheid, waterkwaliteit en biodiversiteit (verschillende planten en dieren).

Klik hier voor het hele artikel.

Japanse duizendknoop