Voorstel voor nieuw gemeentekantoor Krimpenerwaard

Het voorstel van het college voor een nieuw en duurzaam gemeentekantoor in de gemeente Krimpenerwaard is de uitwerking zoals in het coalitieakkoord verwoord is. β€œDe gemeentelijke organisatie gaat voor een 50 % lagere CO2 uitstoot in 2030”. Het college heeft daar onderzoek naar gedaan met als resultaat dat een centrale huisvesting op een nieuwe locatie de meeste kansen biedt om als gemeente klaar te zijn voor de toekomst.

Het bouwen van een nieuw gemeentekantoor scoort het best op aspecten als duurzaamheid, dienstverlening aan de inwoners, de huisvesting van de eigen organisatie en is ook in financieel opzicht de gunstigste keuze.

De huidige vier gemeentelijke kantoorgebouwen in Bergambacht, Schoonhoven, Stolwijk en Lekkerkerk voldoen niet aan de doelstellingen van duurzaamheid die de gemeenteraad in het coalitieakkoord heeft afgesproken.

Om daarnaast te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen die vanaf 2023 voor kantoorgebouwen gaan gelden en de eisen van de Klimaatwet, zijn ingrijpende maatregelen nodig die veel geld gaan kosten. Daarom heeft het college conform het coalitieakkoord laten onderzoeken wat de meest gewenste oplossing is voor de toekomstige huisvesting van de kantoor- en vergaderfunctie van de gemeente (raad, college en medewerkers) of investeringen doen in de huidige gebouwen of in andere oplossingen.

De uitkomsten van de onderzoeken laten zien dat een centrale huisvesting op een nieuwe locatie de meeste kansen biedt. Met als belangrijkste randvoorwaarde dat de jaarlijkse kosten niet hoger mogen zijn dan wat de gemeente nu kwijt is aan huisvestingskosten voor de vier huidige gebouwen, vermeerderd met de lasten van de wettelijk vereiste investeringen in duurzaamheid.

Het raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 20 april 2021

Omgevingsvisie tot stand gekomen met inbreng van inwoners, partners en ondernemers uit de Krimpenerwaard

In 2018 is er een start gemaakt met het opstellen van de omgevingsvisie voor de gemeente Krimpenerwaard. In de omgevingsvisie wordt de visie voor de lange termijn vastgelegd op het gebied van de ruimtelijkmaatschappelijke opgaven in onze gemeente.

De omgevingsvisie is tot mede tot stand gekomen met inbreng van inwoners, partners, ondernemers uit de Krimpenerwaard. In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard een mooie vorm van burgerparticipatie bij de samenstelling van deze visie.

De ontwerp visie is klaar en ligt tot 19 januari ter inzage.

Klik hier voor de omgevingsvisie Krimpenerwaard.

Vanavond vindt er beantwoording plaats op eerder gestelde vragen over de omgevingsvisie van raads- en commissieleden.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard digitaal aanwezig Ben Schamper en Marcel Klein Hofmeijer.

Klik hier voor de agenda bijeenkomst omgevingsvisie.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.