Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, ook in de gemeente Krimpenerwaard. Gemeente Belang Krimpenerwaard wil graag een representatieve kieslijst die de fractie verder kan helpen om doelstellingen te bereiken in het belang van alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente Krimpenerwaard.

Wie zoeken we?

Om te komen tot een zo representatief mogelijke top 15 van deze kieslijst heeft de Algemene Ledenvergadering van VGBK op 20 mei jl. ingestemd met de samenstelling van een commissie die een voordracht aan het bestuur gaat voorbereiden. De commissie bestaat uit Kees de Langen (vanuit bestuur), Pascal van der Hek (vanuit de fractie) en Simone Abel (vanuit de leden). Met het samenstellen van de voordracht wordt met veel zaken rekening gehouden om tot een evenwichtige lijst te komen op basis van diverse kenmerken. Hieronder leggen we uit welke kenmerken we beogen.

Onze ideale kandidaten;

  • Zijn netwerkgericht,
  • Hebben politieke sensitiviteit,
  • Hebben overtuigingskracht,
  • Zijn communicatief vaardig,
  • Kunnen zich makkelijk aanpassen in nieuwe situaties,
  • Hebben de vaardigheid om goed te luisteren naar onze inwoners.

Daarnaast zal ook een zekere spreiding over het gebied van de Krimpenerwaard meegenomen worden in de samenstelling.

De commissie nodigt iedereen uit die in aanmerking wil komen voor een plek in de top 15 van de kieslijst van Gemeente Belang Krimpenerwaard om uiterlijk op 4 juli 2021 te reageren via p.vanderhek@krimpenerwaard.nl . Zet hierin een motivatie waarom jij kandidaat wilt zijn voor een mogelijk verkiesbare plek op de kieslijst. Graag ontvangen we in deze mail antwoord op tenminste de volgende vragen:

  • In welke onderwerpen heb je ervaring of interesse?
  • Op welke wijze kan je van meerwaarde zijn binnen de fractie?
  • Hoeveel tijd denk je te kunnen besteden aan raads- of commissie-werk indien je gekozen wordt en ben je hierbij (incidenteel) ook overdag beschikbaar?
  • Waaruit bestaat je politieke of bestuurlijke ervaring?

Maar ook wensen we heel nadrukkelijk de motivatie waarom jij kandidaat wil zijn voor een plek bij de top 15. Ook mensen die nog geen lid zijn van VGBK mogen hun motivatiebrief insturen (maar worden dan wel geacht lid te worden van Gemeente Belang Krimpenerwaard).

Omdat jezelf presenteren een essentieel onderdeel van de gemeentepolitiek is willen we je uitdagen om, naast de (verplichte) motivatiebrief, een filmpje / vlog te maken (van maximaal 60 seconden). Presenteer jezelf hierin als de ideale kandidaat voor de kieslijst van Gemeente Belang Krimpenerwaard. Hierbij kijken we niet naar ideale belichting of de beste visagie, het gaat ons om de boodschap die je wilt brengen. Een video is niet verplicht, maar wordt wel zeer gewaardeerd!

Hoe verloopt het proces?

De commissie verzamelt de binnengekomen mails, stuurt een bevestiging van ontvangst en gaat de reacties beoordelen.

Begin september plannen we (korte) gesprekken in met alle kandidaten om hun motivatie te bespreken en aanvullende vragen te stellen.

Eind september doet de commissie een voordracht aan het bestuur voor de eerste 15 kandidaten. Het bestuur bepaalt de uiteindelijke voordracht aan de Algemene Ledenvergadering eind oktober/begin november 2021. De leden van Gemeente Belang Krimpenerwaard beslissen over de uiteindelijke volgorde van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Tot slot

Voel je je aangesproken of heb je nog vragen? Stuur dan je motivatiemail (liefst met filmpje) of neem contact op via p.vanderhek@krimpenerwaard.nl .

Met vriendelijke groet,

Selectiecommissie Top15 VGBK

Kees de Langen, Simone Abel, Pascal van der Hek.

Extra raadsvergadering profielschets burgemeester

Tijdens een extra raadsvergadering d.d. 15 juni staat het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de Krimpenerwaard en de benoeming van de vertrouwenscommissie op de agenda. De fractievoorzitters vormen gezamenlijk de vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van Pascal van der Hek, fractievoorzitter Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Klik hier voor de agenda extra raadsvergadering 15 juni.