Komende vijf jaar geen winning schaliegas in Nederland

Deze kabinetsperiode zal in Nederland niet geboord worden naar schaliegas. Commerciële opsporing en winning van schaliegas is de komende vijf jaar in Nederland niet aan de orde. Bestaande vergunningen voor de opsporing van schaliegas worden niet verlengd.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken. Aan het eind van het jaar besluit het kabinet in een breder verband of het wenselijk is dat schaliegaswinning in Nederland als optie in beeld blijft.

Onderzoeken

Sinds 2013 heeft het kabinet verschillende onderzoeken laten uitvoeren naar de maatschappelijke effecten, de gevolgen voor het milieu en de mogelijke opbrengsten en kosten van schaliegaswinning in Nederland. Omdat nog geen proefboringen plaatsvonden, is nog niet duidelijk hoeveel schaliegas aanwezig is en of de winning daarvan rendabel is. Uit de onderzoeken blijkt daarnaast dat er nog onduidelijkheid is over de effecten van het boren naar schaliegas in de diepe ondergrond in Nederland.

Daarom kan ook de politieke afweging van de voor- en nadelen van schaliegas als onderdeel van de toekomstige energiemix nog niet worden gemaakt. In de praktijk betekent dit dat in de komende vijf jaar de commerciële opsporing en winning van schaliegas niet aan de orde zal zijn.

Energiemix

Kamp: “De vraag of het zinvol is schaliegas als optie nader te onderzoeken, kan pas eind van dit jaar worden beantwoord. Dan kom ik – mede op basis van de recente inzichten met betrekking tot duurzame energie, betere benutting van warmte en het Groningse gas – met een visie op het energiebeleid na 2020. Hierin ga ik dan in op de vraag hoe in de toekomst een verantwoorde, betrouwbare en betaalbare energielevering aan Nederlandse huishoudens en bedrijven gegarandeerd kan worden. Ook ga ik in op de vraag welke rol fossiele brandstoffen in de overgang naar een duurzame energievoorziening het beste kunnen spelen.”

Als schaliegas aan het einde van het jaar als optie in beeld blijft, zullen eventuele onderzoeksboringen naar de aanwezigheid van schaliegas in de Nederlandse bodem in opdracht van de overheid en niet van bedrijven plaatsvinden. Die onderzoeksboringen zullen dan tevens gericht zijn op de mogelijkheden voor geothermie.

Welkom in de wonderlijke wereld van Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard)

Afgelopen dagen worden er door de eenmansfractie Pro Krimpenerwaard diverse beschuldigingen geuit aan het adres van Wethouder Dilia Blok.

Het gaat dan om de behandeling van een aanvraag voor een urgentieverklaring voor het verkrijgen van een sociale huurwoning.

De fractie van Gemeente Belang Krimpenerwaard vind het niet gepast om via deze website inhoudelijk in te gaan op een individueel probleem. Uiteraard heeft dit probleem wel onze volle aandacht. Tijdens de raadsvergadering op 7 juli heeft het college bij monde van Wethouder Dilia Blok de werkwijze van de Gemeente Krimpenerwaard op dit ontstane probleem toegelicht.

De fractie van Gemeente Belang Krimpenerwaard sluit zich daar bij aan. Gemeente Belang Krimpenerwaard staat daarin niet alleen, alle ander fracties op Pro Krimpenerwaard na (stemverhouding 30 tegen 1) gaven aan de lijn van het college te volgen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft tijdens deze vergadering de wens uitgesproken dat er snel een oplossing gevonden zou moeten worden. De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard blijft dit probleem en eventuele toekomstige andere problemen aandachtig volgen.

Lees onderstaand het conceptverslag van de raadsvergadering d.d. 7 juli 2015.

18.a Interpellatiedebat over zorgplicht van gemeente Krimpenerwaard

pinokkio-286x300De heer Struijs (PK) deelt mee dat het in dit debat niet over een individuele kwestie gaat, maar hoe de gemeente met de zorgplicht en zorgvragen omspringt. De voorliggende casus berust op de werkelijkheid. De wethouder heeft gezegd dat er vier vergelijkbare situaties zijn in de gemeente. Dat is een ernstige kwestie.

De casus gaat over het menselijk leed van ouders die hun kind thuis krijgen van het Thomashuis en geen passende instelling kunnen vinden. Zij moeten hun kind opvangen in hun seniorenwoning, terwijl er geen plaats is.

Er moet met spoed worden gehandeld. Met het toewijzen van een passende sociale huurwoning is het probleem opgelost en iedereen geholpen.

Het uitgangspunt ‘Ja, mits’ is het grondbeginsel bij iedere aanvraag. Het college gaat echter direct in de verdediging, spreekt over de hoogte van de kosten en de mogelijkheden om het tegen te houden. Dit is een onjuiste benadering.

In mei 2015 staat in de Woningwet over passend toewijzen van sociale huurwoningen: ‘Als het gaat om mensen met een zware zorgindicatie en een inkomen boven de staatssteun is inzage in het zorgplan een vereiste. Deze groep heeft en houdt toegang tot de sociale huursector ondanks de hoogte van het inkomen.’ Het college wijst het verzoek af omdat het gezinsinkomen hoger is dan de sociale norm. Dit is niet correct.

Het college lijkt niet op de hoogte te zijn van de regels bij woningcorporaties. De regels verschillen onderling. Bij mutaties mag tien procent van de woningen bijvoorbeeld op grond van urgentie worden toegewezen aan mensen met een hoog inkomen. Woningcorporaties bepalen zelf de inkomensgrens.

Er had direct een passende woning moeten worden toegewezen. De situaties die zich in de gemeente voordoen, dienen op deskundige wijze te worden bekeken. Tevens dienen de inwoners snel te worden geïnformeerd.

Het college dient fatsoenlijk om te gaan met de zorgplicht.

De voorzitter meent dat het voorgaande duidelijke betoog niet de in de inleiding geuite kwalificaties superlatieven bevatten die een raadslid niet passen. De oproep is hiermee voortaan rekening te houden.

Wethouder Blok vindt veel van de woorden van Pro Krimpenerwaard uit het hart gegrepen. Het college heeft inzicht en begrip voor de moeilijke situatie die in de woning is ontstaan. Daarover bestaat geen misverstand.

Het sociaal team en de afdeling Volkshuisvesting hebben vanaf 13 mei 2015 het college geïnformeerd over deze casus. Dat was het moment dat het bij de gemeente bekend werd gemaakt, terwijl de problematiek al vanaf december 2014 is geëxplodeerd.

Het college is aan de keukentafel met de bewoners in gesprek gegaan. Een deel van de intensieve communicatie tussen het sociaal team en de cliënten gaat soms via de mail omdat het een snelle wijze van communiceren is. In dit geval hebben meerdere huisbezoeken plaatsgevonden. Er zijn gesprekken gevoerd. Het college is op bezoek geweest om de situatie te bezien en daarover te horen. De wijze waarop de dochter in de woning moet slapen is niet acceptabel. Dit gun je niemand. Het college heeft bewondering waarop de familie zorgt voor de dochter. Dit staat niet ter discussie.

Alle partijen zijn tevreden met het zorgplan en stemmen daarmee in.

De zorg is hoe deze familie aan passende woonruimte komt. Het college interpreteert het geciteerde wetsartikel op een andere wijze, want het artikel betreft medische urgentie. Deze casus gaat om urgentie op basis van mantelzorg. De familie heeft een familielid in huis genomen om voor de dochter te kunnen zorgen. Deze casus valt niet onder de criteria van medische zorg en medische urgentie. Bij medische urgentie kan een uitzondering worden gemaakt voor de inkomenstoetsing.

In april 2015 heeft de bewoonster contact opgenomen met de woningfederatie Krimpenerwaard op vanwege urgentie op basis van mantelzorg. Dat was op dat moment niet mogelijk. De gemeenteraad heeft per 1 juli 2015 ingestemd met de verordening waarna deze direct in werking is gesteld.

De familie heeft geen formele aanvraag voor urgentie ingediend. Daarom kan het college geen formele afwijzing sturen.

Het sociaal team heeft meegekeken, meegedacht en begeleid waarbij de verantwoordelijkheid is gebleven waar die hoort.

Het college is op 13 mei 2015 gaan denken volgens de nieuwe huisvestingsverordening. Urgentie op basis van mantelzorg was vanwege de op dat moment bekende inkomensgegevens niet mogelijk. Het college betreurt het misverstand in de mailwisseling. Met de familie is gesproken over de inkomenstoets. Men begreep dat op basis van de bij de gemeente bekende gegevens geen urgentie kon worden verleend. De familie betwijfelde echter de hoogte van het inkomen en was ervan overtuigd dat de situatie anders was dan zoals de gemeente aangaf. De volgende dag is met de bewoners gezocht naar het inkomensverschil. De berekeningen zijn wederom opgesteld en de uitkomst bleef ongewijzigd. De bewoners erkenden dat er geen discussie was over de cijfers.

Er zijn vrije sector huurwoningen beschikbaar. De bewoners waren hiervan niet op de hoogte. De gemeente heeft geholpen een aantal woningen aan te dragen. Per direct zijn geschikte woningen beschikbaar, maar de huurprijs van deze woningen is hoger dan van de sociale huurwoningen. Het college is van mening dat het inkomen in de nieuwe situatie past bij de vrije sector huurwoningen.

Het college is van mening meer dan goed te zijn omgegaan met de zorgplicht. Als iedere cliënt deze hulp, begeleiding, aandacht en begrip krijgt, mag de gemeente daarop trots zijn. Het is spijtig dat het nog niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. De bewoners maken een eigen afweging inzake de wens voor een bepaald type woning.

Corporaties hebben tien procent beleidsvrijheid. Dat kan een corporatie doen. Dat is vorig jaar te veel gedaan. De risico’s zijn voor de corporatie.

De gemeente verstrekt geen urgentieverklaring omdat daartoe geen aanleiding is. Dit is de eerste casus betreffende urgentie op basis van mantelzorg die concreet in besluitvorming voorligt. Er zijn niet vier vergelijkbare gevallen, maar vier situaties waar bewoners in gesprek zijn over mogelijk andere woonruimte eventueel voorzien van urgentie.

De urgentie op basis van mantelzorg is volledig nieuw. Het college moet leren en ervaren op welke manier moet worden besloten en daarbij een precedentwerking voorkomen.

Het college denkt mee, maar kan op basis van de herberekening niet tot een andere conclusie komen. Het inkomen ligt ruim boven de inkomensgrens. Er zijn woningen beschikbaar. Op korte termijn kunnen de bewoners een andere woonsituatie realiseren.

Een door de familie aangevraagde urgentieverklaring wordt door de gemeente afgewezen. Op dat moment ontstaat de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar.

De heer Struijs (PK) komt terug op de woorden van het college dat de woningcorporatie vorig jaar te veel woningen in de buitencategorie heeft gegeven. De accountant controleert de woningtoewijzing. De accountant stelt dat op grond van de in de regeling beschreven zorgindicatie probleemloos via de mutatieregeling een sociale huurwoning kan worden toegewezen.

De brief van het college zegt dat de huidige huisvestingsverordening niet van kracht was toen deze kwestie speelde. Dat is geen sterk punt.

Volgens de informatie in de verordening had de bewoonster op grond van de urgentie op basis van mantelzorg een woning kunnen krijgen.

Heeft het college gezegd dat de corporatie in de gelegenheid is een woning toe te wijzen als het binnen de mutatieregeling valt?

De heer Heerens (GBS) heeft de casus met interesse gelezen. De heer Struijs is een onderzoeker, om dit alles na te gaan. Dit is te waarderen. Het college ontvangt eveneens waardering, vanwege de gevoerde keukentafelgesprekken. GBS zet sterk in op de keukentafelgesprekken vanwege de ingewikkelde materie. De ambtenaren van het sociaal team hebben het beste voor met de inwoners. De ambtenaren moeten goed geschoold zijn. De wetgeving is ingewikkeld. De ambtenaren moeten weten hoe ze met deze complexe situaties moeten omgaan.

Het verzoek is de keukentafelgesprekken meermalen te herhalen. Houdt de betreffende inwoners bij de hand vast en leidt ze naar een oplossing.

De heer Anker (CU) is blij met de toelichting van het college. Er wordt gediscussieerd over een specifieke kwestie. Het college heeft, los van de juridische implicaties, snel geconstateerd dat hier sprake is van een urgent geval en heeft daarnaar gehandeld. De keukentafelgesprekken, het zoeken naar oplossingen, het kijken naar de mogelijkheden en concluderen dat, helaas, vanuit de gemeente geen aanleiding is een urgentieverklaring af te geven, geeft het beeld dat er hard is gewerkt. De vraag is of de discussie moet worden afgesloten met juridische conclusies of op zoek te gaan naar een oplossing die past binnen de wettelijke mogelijkheden van de gemeente. De corporaties hebben wellicht een mogelijkheid een andere weg te bewandelen die aansluit bij de wensen van de inwoners. De ChristenUnie-fractie stelt voor samen met cliënten en de betrokken woningcorporatie zo snel mogelijk op zoek te gaan naar de passende oplossing. De ChristenUnie steunt de weg waarop het college is ingeslagen.

De heer Dekker (CDA) meent dat het interpellatiedebat een sociaal aspect heeft. Pro Krimpenerwaard heeft er goed aan gedaan de casus naar voren te brengen en heeft daarvoor veel aandacht gekregen. Het college heeft de situatie toegelicht. Naast het sociale aspect speelt de woningtoewijzing. De sociale woningmarkt mag niet worden verstopt door scheef wonen, wat hier wellicht aan de orde kan zijn. De voorgestelde oplossing van het college om te zoeken naar een vrije sector woning lijkt logisch. Het CDA constateert een vervelende situatie waarbij met wederzijds begrip naar een oplossing wordt gezocht. Het CDA steunt het betoog van de wethouder.

De heer Schoof (VGBK) kijkt naar de fractie van Pro Krimpenerwaard en naar het college en verzoekt beide partijen zo snel mogelijk een oplossing te realiseren.

Wethouder Blok heeft eerder getracht uit te leggen dat alle inzet is gericht op het vinden van een oplossing. Het college heeft geen tijd verdaan met de juridische aspecten. Meerdere partijen hebben het college gevraagd om aandacht te besteden aan deze casus. Deze partijen hebben gekozen het college informeel van de situatie op de hoogte te brengen of het college gevraagd naar de stand van zaken, maar niet via een openbaar interpellatiedebat. Ieder doet het op de eigen wijze.

In het sociaal domein wordt een transformatie doorgemaakt. Er zal meer lastige casuïstiek worden voorgelegd. Achter te schermen is onderzoek gedaan naar de implicaties en mogelijke precedentwerking.

Er zijn vier situaties die verkennen of urgentie mogelijk is op basis van mantelzorg. Binnen de gemeente Krimpenerwaard wordt veel mantelzorg verleend. De gemeente moet daarmee zeer zorgvuldig omgaan en de regels correct toepassen. Schrijnende situaties worden opgelost.

In deze kwestie is echter een andere oplossing per direct mogelijk. Het gezin vindt de uitkomst niet prettig, maar de hulp, gesprekken, aandacht en begeleiding zijn er niet minder om.

Een corporatie is zelfstandig bevoegd om tien procent in te vullen. Dat is bekend bij de corporaties, want dat is door hen per mail bevestigd. De inwoners moeten op basis van de reguliere systemen reageren op woningen. Het college heeft het gezin dringend geadviseerd te blijven reageren op woningen.

Er zijn meerdere raadsleden die een goed inzicht hebben in deze situatie. De ambtenaren zijn uitermate deskundig. Tot op heden is het menselijke spoor op een zuivere manier gevolgd. De ambtenaren willen uiteraard scholing als het daarmee beter kan. Het college mag zich rijk rekenen met de deskundige bemensing van het sociaal team.

Het college richt alles op een snelle oplossing. Van twee kanten moet de bereidheid aanwezig zijn om in te gaan op de geboden oplossingsrichtingen. Het gezin heeft uiteraard de vrije keuze om een woning te aanvaarden. Er zijn meerdere mogelijkheden. Het college heeft er alle vertrouwen in dat als de wil aanwezig is er direct een oplossing voorligt.

De heer Struijs (PK) is blij dat deze discussie heeft kunnen plaatsvinden. Het college wordt bedankt voor de uitgebreide toelichting. Het blijft de vraag of hier sprake is van een vrije keuze.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek onthult kunstwerk in Gouderak

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek onthult vrijdagmiddag 10 juli om 16.00 uur in Gouderak het laatste kunstwerk dat in opdracht van de voormalige gemeente Ouderkerk is gemaakt.

kunstwerk-300x191

Het gaat om ‘De Golf’, een veertien meter lang glooiend stenen kunstwerk, dat de vorm van de rivier volgt, met mozaïek aan de zijkanten en een geïntegreerd bankje met uitzicht op de IJssel. Het staat op de kade aan de Dorpsstraat/Havenhoofd in Gouderak.

Het kunstwerk is van de hand van Ilse Breen uit Gouderak en Louky Scheltema uit Ouderkerk aan den IJssel.

 

Eerste paal Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

Het was weliswaar de 84ste paal maar daarmee gaf wethouder Dilia Blok (Gemeente Belang Krimpenerwaard) vanmiddag het officiële startsein voor de bouw van het nieuwe Cultuurhuis van Krimpen aan de Lek. Op de plek van het oude winkelcentrum.

CH11036457_1665836136986553_2901596407081952241_n

En als het Cultuurhuis er straks staat, dat is over een jaar, dan is dat het kloppend hart van het Lekdorp. “Een wel verdiend hart voor Krimpen aan de Lek, want het dorp aan de rivier raakte een beetje in verval, “je zag het achteruit gaan”, zo liet wethouder Dilia Blok van de gemeente Krimpenerwaard weten.

De wethouder haalde ook het gemis van de in 2012 overleden collega- wethouder Ron van de Haterd aan: “Ik denk wel dat hij ergens vandaan toch dit memorabele moment mag meemaken”, zei ze. Van de Haterd was de grote stimulator en generator achter het nieuwe dorpshart voor Krimpen aan de Lek. Voor die mooie woorden kreeg ze de handen op elkaar. Maar dat kregen ook vrijwilligers van het huidige en toekomstige cultuurhuis voor elkaar. Zij steken er immers heel veel tijd en energie in.

1e paal cultuurhuis krimpen 014

Qua Wonen directeur Rob van den Broeke had als betrokken partij tijd in gestoken om op de start van het nieuwe cultuurhuis een mooie rijm te maken waarin hij aanhaalde dat het plan ontstaan was in een tijd dat het er in Nederland heel anders uit zag, dat het plan goedgekeurd werd in crisistijd en dat het cultuurhuis er nu komt in een tijd waarin niemand er meer in geloofde.

De aanwezige vrijwilligers op het feestje vanmiddag hebben er in ieder geval veel lol in. Vrijwilligers van het eerste uur, zijn er nog steeds bij: “Vijf jaar geleden zijn we begonnen hier en Het wordt steeds leuker.”

Het nieuwe cultuurhuis biedt straks plek aan muziekverenigingen, dans en ballet, clubjes, films, horeca, een grote zaal voor 200 mensen met podium, de bibliotheek komt er in, er komt ook een fraaie binnentuin. Kortom een plek waar jong en oud elkaar kan ontmoeten en waar je van alles kunt doen.

Wethouder Dilia Blok
Wethouder Dilia Blok
(Bron:IJssel&Lekstreek)

 

College en raadsleden bezoeken Lekkerkerk

Het college van B&W en raadsleden van de gemeente Krimpenerwaard bezoeken op vrijdag 10 juli Lekkerkerk. Tijdens dit bezoek wil het college en de raadsleden kennismaken met inwoners en ondernemers.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard is raadslid Wisja Pannekoek aanwezig.

Het college en raadsleden bezoeken dit jaar alle elf kernen van de gemeente Krimpenerwaard. Het doel is om elkaar te ontmoeten en een beeld te krijgen wat er speelt in de verschillende kernen. Het college en de raadsleden willen deze bezoeken zo veel mogelijk per fiets afleggen. Op deze manier kan er veel van een kern gezien worden zien en meer mensen ontmoet worden.

lekkerkerkdownload (1)Na de kennismaking met Gouderak, Haastrecht en Krimpen aan de Lek gaat het college en raadsleden op 10 juli langs in Lekkerkerk. Het programma is als volgt.

09.00-10.00 uur Bezoek Ondernemerskring Nederlek.

10.15-11.00 uur Bezoek zorgcentrum de Breeje Hendrick.

11.00-11.45 uur Fietsen door dorp met buurtcoordinatoren.

11.45-12.15 uur Koffie met buurtcoordinatoren in Het Huisje van de Zeeuw.

12.30 uur Einde kennismakingsbezoek.

Het volgende kennismakingsbezoek van het college en raadsleden is in september.