Geen gasboringen in onze Groene Gebied

Het door de gemeenteraad unaniem genomen besluit van de voormalige gemeente Vlist om geen toestemming te geven voor een proefboring naar gas in Haastrecht is door het college overgenomen en middels een brief aan de minister van Economische Zaken kenbaar gemaakt.

In het coalitieakkoord met als titel “herkenbaar en verbindend” van Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, VVD en CU staat het als volgt verwoord.

De coalitie is geen voorstander van winning van fossiele brandstof in ons gebied 

De gemeenteraad van Vlist heeft op 16 december jl. unaniem het initiatiefvoorstel van VKGB en PvdA ondersteunt. Het initiatiefvoorstel was voorzien van diverse argumenten.

Milieuschade                                                                                                                             De reële kans op bodemverontreiniging,milieuschade en gezondheidsschade. Dit heeft alles te maken met de wijze van boren. Er zal namelijk horizontaal geboord worden buiten de winlocatie. Daar het aanwezige gas geen schaliegas is maar ook geen gewoon gas is zal de techniek van Fracken ingezet worden. Bij gebruik van deze techniek worden chemicaliën ingezet. De inzet van chemicaliën kan water -verontreiniging tot gevolg hebben, vrijwel zeker op de lange termijn. De winlocatie is gesitueerd in een waterwingebied.

Schade door gaswinning                                                                                                         De risico’s van gaswinning zijn niet eenduidig. De potentiële schade als gevolg van de voorgenomen gaswinning aan gebouwen, mens, dier en milieu zijn daardoor op dit moment niet te kwantificeren .