Gemeente Belang: Akkoord voorbereidings-krediet ruimtelijke ontwikkeling Gouderak en krediet voor strategische grond- en vastgoedaankopen

Gemeente Belang is akkoord met het voorbereidingskrediet voor uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling van de kern Gouderak en het beschikbaar stellen van een krediet voor het doen van strategische grond- en vastgoedaankopen. Gemeente Belang staat voor leefbare en vitale kernen in onze gemeente. Gouderak is een kern waar al in een lange periode geen nieuwbouw van woningen heeft plaatsgevonden.

Met dit voorstel vraagt het College geld aan de gemeenteraadraad voor de uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling van de kern Gouderak. Dit voorstel hangt samen het voorstel tot de vestiging van een voorkeursrecht op diverse percelen aan de oostzijde van de kern Gouderak.

De gemeenteraad heeft recent  besloten om het zogeheten voorkeursrecht te vestigen op percelen ten oosten van Gouderak met als doel op deze percelen woningen te bouwen. Als eigenaren de grond willen verkopen dan is er een wettelijke verplichting om deze eerst aan de gemeente te koop aan te bieden.

Met het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het doen van strategische grond- en vastgoedaankopen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid opgenomen om grond- en vastgoed aan te kopen om een gewenste ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling mogelijk te maken.

Op deze wijze is er een financieel kader vastgesteld waarbinnen het college uitgaven kan doen voor aankopen die zich aandienen en die omwille van het bereiken van de ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen binnen onze gemeente, met andere woorden investeren in vitaliteit en leefbaarheid in onze gemeente.

Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 5 november.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.