Gemeente Belang Krimpenerwaard goed vertegenwoordigd bij informatiebijeenkomst over Wonen – Bouwen en Maatwerkwoningen

Gemeente Belang Krimpenerwaard was afgelopen dinsdagavond met vijf raadsleden en een commissielid goed vertegenwoordigd bij de informatiebijeenkomst over de woonvisie Krimpenerwaard en het proces wat tot een besluit moet leiden voor het realiseren van Maatwerkwoningen op een of meerdere locaties in de gemeente Krimpenerwaard.

Het doel van de woonvisie is richting geven aan de gewenste ontwikkeling van de gemeente op het gebied van wonen. Hoe we bijvoorbeeld zorgdragen voor voldoende woningen voor iedereen zodat we de vitaliteit van de kernen behouden en versterken.

De huidige Woonvisie Krimpenerwaard is in 2017 door de gemeenteraad van Krimpenerwaard vastgesteld. In een woonvisie wordt de volkshuisvestelijke visie van een gemeente opgeschreven met daarbij voor welke doelgroepen er gebouwd gaat worden. De huidige woonvisie is vijf jaar oud en de woningmarkt is de afgelopen jaren enorm veranderd. De huidige woonvisie is geschreven in een periode waar de woningmarkt zich net hersteld had van een jarenlange crisis. Onze woningmarkt is al een tijd oververhit. De afgelopen 5 jaar stegen de huizenprijzen met gemiddeld 8 procent per jaar. Voor steeds meer mensen is de stap naar een koopwoning niet meer haalbaar. Dat vergroot de druk op de huursector. Het zorgdragen voor voldoende woningen voor iedereen – jongeren, ouderen, gezinnen, kwetsbare en bijzondere doelgroepen, et cetera en het behouden en versterken van de vitaliteit van de kernen vraagt om een actueel en realistisch inzicht en beleid op het gebied van bouwen en wonen in onze gemeente.

Tijdens bovenstaande bijeenkomst is er gesproken over de o.a. de woonopgaven in de gemeente en onder welke condities woningbouw gerealiseerd kan gaan worden dit als een eerste aanzet voor de nieuwe woonvisie. Het proces wordt vervolgd met bijeenkomsten met samenwerkende partners zoals de woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties, marktpartijen, zorgpartijen e.d. De uitkomsten van deze gesprekken worden met de raad- en commissieleden gedeeld om een eerste aanzet te maken naar het opstellen van de nieuwe woonvisie. Een eerste concept versie van de woonvisie wordt in het voorjaar van 2023 verwacht.

Toon van der Stok

Recent deed Toon van der Stok gemeenteraadslid Gemeente Belang Krimpenerwaard een oproep aan provincie en rijk om het beleid voor het bouwen van woningen aan de randen van de kernen in onze gemeente mogelijk te maken met als doel om woningbouw sneller te realiseren dat nu het geval is. Klik hier voor het artikel.

De informatieavond kreeg haar vervolg met informatie over Maatwerkwoningen. Maatwerk wonen biedt een allerlaatste oplossing voor een zeer beperkte doelgroep die op straat belandt, omdat zij nu te veel overlast veroorzaken voor hun omgeving. Door deze doelgroep in een
prikkelarme omgeving in Maatwerkwoningen te huisvesten, creëren we voor hen een menswaardig bestaan. Op deze plek vinden zij rust waardoor zij beter in staat zijn richting te geven aan hun leven en overlast vermindert. In het land zijn hier al veel succesvolle voorbeelden van.

Deze doelgroep betreft inwoners uit de Krimpenerwaard die het niet hebben getroffen in het leven, waardoor bewust of onbewust keuzes zijn gemaakt die een enorme invloed hebben (gehad). Inwoners die van jongs af aan zijn blootgesteld aan bijvoorbeeld verslaving en mishandeling en daardoor al zo veel mee hebben gemaakt, dat het opbouwen van een kansrijk bestaan nooit voor handen is geweest. Zij waren op zichzelf aangewezen en hebben nooit ervaren hoe het is om op te groeien in een veilige omgeving. Deze inwoners staan buiten de maatschappij en zorgen voor veel overlast in diverse kernen.

Voorheen werden Maatwerkwoningen Skaeve Huse genoemd. De gemeenteraad heeft op 5 april 2022 unaniem positief op de vraag gereageerd of de gemeente Krimpenerwaard haar zorgplicht ten aanzien van een bijzondere doelgroep die in aanmerking komt voor Maatwerkwonen
nog steeds willen vervullen. Naar aanleiding van dit besluit is het projectplan opgesteld.

De fractie van Gemeente Belang Krimpenerwaard is meegenomen in het proces wat doorlopen gaat worden om tot een besluit te komen om op een of meerdere locaties in onze gemeente Maatwerkwoningen te realiseren.

Het proces bevat een drietal fases voordat tot definitieve besluitvorming wordt overgegaan. In fase 1 worden de onderzoekscriteria opgesteld deze worden eerst door de gemeenteraad besproken om vervolgens naar fase 2 te gaan. Fase 1 wordt nu opgestart.

Klik hier voor de agendastukken van deze bijeenkomst.