Krimpenerwaard als goed voorbeeld opgenomen in Klimaatakkoord

In het op vrijdag 28 juni gepresenteerde Klimaatakkoord, staan de pilots in de Krimpenerwaard’ genoemd als een kans voor de landbouw en natuur.

Doel van het Klimaatakkoord
Het Nederlandse Klimaatakkoord heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken zijn meer dan honderden maatregelen nodig. Een van de maatregelen die wordt benoemd is het tegengaan van de CO2-uitstoot bij bodemdaling in de Veeweidegebieden. De gemeente Krimpenerwaard doet dit door middel van pilots in het programma ‘Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard’.

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard
De pilots uit het programma ‘Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard’, worden getest in de Krimpenerwaardse polder door het Veenweiden Informatiecentrum (VIC) in samenwerking met het Louis Bolk Instituut (LBI) en PPP Agro advies. Aan de basis van deze pilots ligt het adaptief landbouwmodel dat door het LBI is ontwikkeld. In dit model worden natuurlijke processen benut voor een weerbaarder en veerkrachtiger landbouwsysteem. Voorbeelden van pilots zijn Adaptief Watermanagement, Grip op draagkracht en Klei-in-veen.

Het kabinet ziet grote kansen in een geïntegreerde aanpak van veenweidegebieden. Als voorbeeld noemt het kabinet de pilots van het VIC en het innovatieprogramma veen. ‘Al deze initiatieven laten zien dat er kansen zijn voor de landbouw en natuur’. www.proeftuinkrimpenerwaard.nl

Honderden maatregelen
Naast de genoemde maatregelen rondom de CO2-uitstoot bij bodemdaling, worden honderden maatregelen genoemd die een bijdrage leveren aan een verbeterd klimaat. Een aantal van de plannen: huizen worden verduurzaamd, benzine- en dieselauto’s worden duurder, de belasting op gas gaat omhoog en voor 2030 gaan alle kolencentrales dicht.

Klik hier voor het artikel: Klei in veen maakt veengrond robuuster

Klik hier voor: www.proeftuinkrimpenerwaard.nl