Onderzoek gemeentelijke kantoren gestart

De gemeente Krimpenerwaard start een onderzoek naar de huisvesting van de gemeentelijke kantoren. Dit is nodig omdat de gebouwen niet voldoen aan het klimaatakkoord en de eisen van het energielabel die vanaf 2023 van kracht zijn en waarschijnlijk nog strenger worden in 2030.

De gemeente heeft nu vier gemeentelijke kantoorpanden: in Bergambacht, Schoonhoven, Stolwijk en Lekkerkerk. Hier werken de ruim 400 medewerkers van de gemeente. In Stolwijk is ook het Klant Contact Centrum gehuisvest. En in Bergambacht het Loket Zorg en Samenleving. Deze beide gebouwen hebben een publieksfunctie. In het gebouw in Lekkerkerk vinden de raadsvergaderingen plaats.

Alle vier gebouwen worden in het onderzoek onder de loep genomen. Naast duurzaamheid  wordt  ook naar andere aspecten gekeken, zoals dienstverlening aan de inwoners, economie, financiën, bereikbaarheid en efficiënt, veilig en gezond werken. Medewerkers en de gemeenteraad worden bij het onderzoek betrokken.

Met de resultaten van het onderzoek worden verschillende mogelijkheden voor huisvesting afgewogen: alleen investeren in de wettelijk verplichte maatregelen voor duurzaamheid voor de vier gebouwen, een centrale oplossing op één locatie of zijn er andere oplossingen? Daaruit volgt een advies over de meest optimale keus voor de huisvesting.

Het onderzoek is eind 2019 afgerond. De resultaten en het advies worden voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. Zij nemen in 2020 een besluit over de huisvesting.