21 sollicitanten voor burgemeesterschap Krimpenerwaard

Voor het burgemeesterschap van Krimpenerwaard hebben 21 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting per 20 januari 2022 in functie treden.

De sollicitanten – 14 mannen en 7 vrouwen – variëren in de leeftijd van 38 tot en met 63 jaar. Van de 21 sollicitanten zijn 16 sollicitanten (oud) wethouder danwel (oud) burgemeester. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

De vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van Pascal van der Hek (fractievoorzitter Gemeente Belang Krimpenerwaard) voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. 

Klik hier voor het hele bericht.

Raadsvergadering

Op woensdag 14 juli vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in het Huis van de Stad in Gouda

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a.

Uitwerking harmonisatie voetbalaccommodaties

Bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven

Ontwerp Omgevingsvisie

 Meer bomen in de kernen

Klik hier om de raadsvergadering live te volgen.

Kadernota aangenomen

De gemeenteraad heeft de kadernota aangenomen. De kadernota is het basisdocument voor het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025.

Onderstaand de Algemene Beschouwingen van Gemeente Belang Krimpenerwaard uitgesproken door fractievoorzitter Pascal van der Herk.

Algemene beschouwingen Gemeente Belang Krimpenerwaard

Voorzitter, vanavond bespreekt de Gemeenteraad van Krimpenerwaard de Kadernota 2022 en de meerjarenraming. De kadernota is het moment waarop de gemeenteraad haar wensen en eisen aan het college geeft voor het maken van de gemeentelijke begroting.

Wat Gemeente Belang Krimpenerwaard betreft kan de behandeling van de kadernota veel korter dan in voorgaande jaren. Onze bijdrage in eerste termijn zal dan ook korter zijn dan dat u van ons gewend bent. Wat ons betreft zijn bijzondere en grote aanpassingen niet wenselijk. Onze fractie wenst een beleidsarme begroting in het jaar waar ook de gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden (op 16 maart 2022). Het college van B&W krijgt van ons wel de mogelijkheid om de ambities uit het collegeprogramma uit te voeren. De nieuwe gemeenteraad kan dan na de verkiezingen zelf nieuw beleid vormen.

De onduidelijkheid over de financiële bijdrage van de landelijke regering baart ons grote zorgen. Het is voor een gemeente, dus ook voor de Krimpenerwaard, vrijwel niet mogelijk om een betrouwbare meerjarenbegroting op te stellen. Wij steunen het college is de vrijwel continue strijd om hier, ook via de VNG, meer duidelijkheid over te krijgen over structurele bijdrage vanuit het rijk betreft de financiën via het Gemeentefonds.

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil geen onnodige bezuinigingen doorvoeren zolang er geen duidelijkheid vanuit de landelijke regering komt hierover. Bezuinigingen kunnen grote langdurige gevolgen hebben voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wij steunen dan ook het voorstel om het pakket van bezuinigingsmogelijkheden, die in samenwerking met ambtelijke organisatie en de auditcommissie zijn opgesteld, voorlopig in de kast te laten liggen zolang dit niet echt noodzakelijk is. Er is geen noodzaak tot creëren van onrust over mogelijke verregaande bezuinigingsvoorstellen wanneer dit niet echt nodig is. Mochten er in de toekomst toch redenen zijn waardoor bezuinigingen echt onvermijdelijk zijn, dan zal Gemeente Belang Krimpenerwaard wel haar verantwoordelijkheid hierin nemen.

Er is nog onvoldoende zicht op de structurele financiële effecten als gevolg van COVID-19. Dit geldt ook voor de hoogte van het Gemeentefonds. De invoering van de omgevingswet geeft nog onduidelijkheid, maar levert de gemeente nu al veel werk op.

Het college geeft in het in de stukken toegevoegde document “Afdoening toezegging T21-079” aan dat er voor de afdeling RO team toezicht & handhaving er een aanzienlijk formatietekort is. Voor Gemeente Belang Krimpenerwaard is het naleven van de regels op gebied van Ruimtelijke Ordening van groot belang. Onze burger moet hierop kunnen vertrouwen. Gezien de gegeven uitleg in dit document wil Gemeente Belang Krimpenerwaard het college de ruimte geven om zelfs 4 FTE (i.p.v. 3 FTE) extra aan te stellen om hier meer aandacht aan te kunnen besteden.

Als laatste willen wij het college steunen om diverse geschrapte aanvragen, gelet op de huidige verwachtingen van het begrotingssaldo voor 2022, nogmaals te bezien en deze mogelijk (deels) mee te nemen in de begroting.

Gemeente Belang Krimpenerwaard gaat vol vertrouwen werken aan voorstellen voor nieuw beleid na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Tot die tijd is er nog voldoende werk te verzetten en blijven wij uitvoering geven aan het coalitieprogramma.

Tot zover in 1e termijn. Dank u wel.

Kadernota 2022 en meerjarenraming

Raadsvergadering

Op dinsdag 13 juli vergadert de gemeenteraad vanaf 16.00 uur in het Huis van de Stad in Gouda

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a.

Jaarstukken 2020

Kadernota 2022 en meerjarenraming

Klik hier om de raadsvergadering live te volgen.