Gemeente Belang: Akkoord voorbereidings-krediet ruimtelijke ontwikkeling Gouderak en krediet voor strategische grond- en vastgoedaankopen

Gemeente Belang is akkoord met het voorbereidingskrediet voor uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling van de kern Gouderak en het beschikbaar stellen van een krediet voor het doen van strategische grond- en vastgoedaankopen. Gemeente Belang staat voor leefbare en vitale kernen in onze gemeente. Gouderak is een kern waar al in een lange periode geen nieuwbouw van woningen heeft plaatsgevonden.

Met dit voorstel vraagt het College geld aan de gemeenteraadraad voor de uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling van de kern Gouderak. Dit voorstel hangt samen het voorstel tot de vestiging van een voorkeursrecht op diverse percelen aan de oostzijde van de kern Gouderak.

De gemeenteraad heeft recent  besloten om het zogeheten voorkeursrecht te vestigen op percelen ten oosten van Gouderak met als doel op deze percelen woningen te bouwen. Als eigenaren de grond willen verkopen dan is er een wettelijke verplichting om deze eerst aan de gemeente te koop aan te bieden.

Met het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het doen van strategische grond- en vastgoedaankopen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid opgenomen om grond- en vastgoed aan te kopen om een gewenste ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling mogelijk te maken.

Op deze wijze is er een financieel kader vastgesteld waarbinnen het college uitgaven kan doen voor aankopen die zich aandienen en die omwille van het bereiken van de ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen binnen onze gemeente, met andere woorden investeren in vitaliteit en leefbaarheid in onze gemeente.

Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 5 november.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Wilt u leren reanimeren?

Kom dan op 15 november naar de voorlopig laatste gratis reanimatiecursus. De gemeente Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat haar inwoners kunnen reanimeren in geval van nood. De gemeente heeft het afgelopen jaar de kosten van de reanimatiecursus vergoed.

De cursus wordt gehouden in Hervormd Centrum Rehoboth in Stolwijk en is alleen voor inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. 

Aanmelden kan via: hartveiligwonen@krimpenerwaard.nl. Of neem contact op via telefoonnummer 14 0182. De Werkgroep Krimpenerwaard Reanimeert verzorgt de lessen.

Inwoners die de reanimatietraining hebben gevolgd, kunnen zich aanmelden als burgerhulpverlener via www.ikbenstandby.nl. U kunt dan opgeroepen worden als in uw buurt iemand een hartstilstand krijgt.

Raadscommissie Ruimte en Financiën

Op dinsdag 8 oktober vergadert de raadscommissie Ruimte en Financiën in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.                                                                                           

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig:

                Piet van Dam                      Ben Schamper                    Willem Schoof

Op de agenda staat o.a.

– Bestemmingsplan Oost-Vlisterdijk 30-36, Vlist

– Voorbereidingskrediet voor uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling            van de kern Gouderak

– Wijzigen statuten GR Bureau Openbare Verlichting

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de debatten in de raadzaal volgen.

De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal in Lekkerkerk worden ook live uitgezonden. Door te klikken op de banner hiernaast kunt u de vergaderingen live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Kunt u de vergadering niet op het moment van vergaderen volgen? Dan kunt u via dezelfde link de vergaderingen achteraf beluisteren en/of bekijken.