Gigantische klus door wethouder Sleeuwenhoek en haar ambtenaren verricht. Sportaccommodatieplan goedgekeurd

     Wethouder Lavinja               Sleeuwenhoek

Tijdens de raadsvergadering van 10 juli  is het sportaccommodatieplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Complimenten voor sportwethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) en haar ambtenaren.

Onderstaand de inbreng van Eddo Mondriaan namens Gemeente Belang Krimpenerwaard bij de behandeling van het sportaccommodatieplan.

Voorzitter,

Wat een gigantische klus, ga er maar aan staan. Meer dan 80 sportverenigingen in de elf kernen van de vijf voormalige gemeenten. Alle maal met andere afspraken en regelingen. Harmoniseer dit maar even, op een manier waarbij iedereen tevreden is.

Het bureau Drijver en partners is hiermee aan de slag gegaan. De verenigingen zijn er in een vroeg stadium bij betrokken en hebben hun visie kunnen geven. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest, waarin men kon sparren met de opdrachtnemer.

Er ligt nu een sportaccommodatieplan ter goedkeuring voor.

Onze complimenten gaan dan ook naar Drijver en partners, ambtenaren en wethouder, die keihard gewerkt hebben om dit plan nu ter goedkeuring aan te bieden.

Ook hebben verschillende verenigingen zich ingezet om de beoogde harmonisatie vorm te geven. Een goed positief voorbeeld is de samenwerking van de tien tennisverenigingen, die in overleg met de KNLTB tot een gezamenlijke reactie zijn gekomen.

Eindelijk is er dan nu een plan dat een einde gaat maken aan alle onduidelijkheden en misverstanden. Een eenduidig beleid in de gehele gemeente.

We zijn er echter nog niet, want de realisatie van dit plan behoeft maatwerk, vooral bij de voetbalverenigingen.

De huurverhoging voor de binnensportverenigingen was een heet hangijzer, maar door een aangenomen amendement, dat Gemeente Belang samen met de coalitiepartijen heeft ingediend bij de kadernota, is dit voorlopig van de baan.

Gemeente Belang zal ook een motie indienen, betreffende het kleine veldje van FC Perkouw. Dit houdt in dat het besluit om het kleine veldje niet te renoveren volgens de KNVB-normen wordt aangehouden en deel zal gaan uitmaken van het traject dat met de voetbalverenigingen zal worden gaan doorlopen.

      Eddo Mondriaan

Gemeente Belang zal dit raadsvoorstel gaan steunen en ziet met vertrouwen fase 2 tegemoet.

 

Verhoging binnensport tarieven voorlopig van de baan

Mooi succes voor de binnensportverenigingen. Verhoging binnensport tarieven voorlopig van de baan.

Tijdens de behandeling van de kadernota is op initiatief van Gemeente Belang Krimpenerwaard met steun van onze coalitiepartners een   amendement ingediend om geen verhoging van de binnensport tarieven door te voeren.

Met het vaststellen van de sportnota op 6 juni 2017 door de gemeenteraad is besloten om de binnensport tarieven te heroverwegen. De opdracht vanuit de sportnota was kostprijsgeorienteerd en regionaal gewogen.  Deze opdracht is uitgewerkt in het sportaccommodatieplan. Het resultaat hiervan is dat de huidige tarieven €12,00 onder de regionale tarieven ligt en het voorstel is om de tarief in 6 jaar tijd met totaal €6,00 te laten stijgen. Dat betekent €1,00 per jaar bovenop de inflatiecorrectie met als eindresultaat dat de tarieven over 6 jaar nog €6,00 onder de regionale tarieven liggen.

Echter bij de hoorzitting is gebleken dat het voor de verenigingen moeilijk is om met deze verhoging om te gaan. Gezien wij sporten hoog in het vaandel hebben staan is dit amendement ingediend. Bij de evaluatie van de sportnota worden de binnensporttarieven meegenomen.

Nieuw bestemmingsplan Schoonhoven Centrum

Voor de binnenstad van Schoonhoven wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt geëxperimenteerd met de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt. Kernbegrippen van de nieuwe omgevingswet zijn: minder regels, meer open normen, meer vertrouwen, meer flexibiliteit, minder lange procedures en participeren met de omgeving. De rol van de overheid verandert van ‘sturend’ naar meer participerend en faciliterend.

Samenwerking                                                                                                                      Het voorontwerpbestemmingsplan voor de binnenstad van Schoonhoven is samen met inwoners en ondernemers van de binnenstad Schoonhoven vormgegeven. Er zijn meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd waar de inwoners en ondernemers hun reactie op het plan konden geven.

Het voorontwerp bestemmingsplan, is nog geen echt omgevingsplan, maar is een grote stap in de goede richting. Het plan is een ‘raamwerk’ voor hoe het omgevingsplan voor heel Krimpenerwaard er straks uit kan gaan zien.

Ter inzage                                                                                                                                    Het plan ligt tot 10 september 2019 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen bij het college.

Meer informatie                                              Op www.krimpenerwaard.nl/omgevingswet vindt u onder pilot Schoonhoven meer informatie over het nieuwe bestemmingsplan.

Raadsvergadering 10 juli

debatOp woensdag 10 juli vergadert de gemeenteraad in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a.

– Sportaccommodatieplan

– Kadernota Cultuur

– Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2018

Klik hier om de raadsvergadering live te volgen.

 

Inloopavond 15 juli in Haastrecht N228

De provincie Zuid-Holland organiseert op 15 juli een inloopavond met betrekking tot de N228 in Theater Concordia aan Concordiaplein 1 in Haastrecht. U bent van harte welkom op een voor u geschikt moment tussen 19.00 en 21.00 uur.

Aanmelding voor de inloopavond is niet nodig.

Welke knelpunten kent de N228? En welke maatregelen bieden daarvoor een oplossing? Dat staat centraal tijdens de inloopavond op 15 juli bij Theater Concordia in Haastrecht.

Tijdens de inloopavond presenteren we de knelpunten die tot nu toe geïnventariseerd zijn en de mogelijke maatregelen om deze knelpunten weg te nemen. Dat kunnen aanpassingen aan de inrichting van de weg zijn, maar ook maatregelen die gericht zijn op het veranderen van ongewenst (gevaarlijk) rijgedrag op de N228. U kunt hierop reageren en aanvullen. Ook kunt u al uw vragen stellen aan het projectteam.

Klik hier voor meer informatie.