De geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie beleven

Gedeputeerde Han Weber ontving op 6 maart 2015 het eerste exemplaar van het blad Oude Hollandse Waterlinie. Het blad verhaalt over de Zuid-Hollandse erfgoedlijn en het verhaal van de Oude Hollandse waterlinie in de 17eeeuwse strijd tegen Franse en Duitse bezetters.

waterlinie

Het Groene Hart heeft een historie: Hier lag de Oude Hollandse Waterlinie. Deze geschiedenis is te beleven via wandel-, fiets- en kanoroutes. Een speciale uitgave van het Groene Hart Magazine is geheel gewijd is aan de Oude Hollandse Waterlinie.

Strijd in Zwammerdam en Bodegraven

De Oude Hollandse Waterlinie is één van de 7 Erfgoedlijnen die de provincie Zuid-Holland samen met ondernemers, erfgoedinstellingen en gemeenten wil beschermen, benutten en laten beleven. Dit biedt mogelijkheden voor recreatie, zorgt voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Deze waterlinie werd in het Rampjaar 1672 succesvol ingezet om te voorkomen dat het Franse leger van 120.000 man naar Amsterdam en Den Haag kon oprukken. Daarmee is deze waterlinie de enige in Nederland die in een internationaal conflict succesvol is geweest. Dat verhaal is vrij onbekend.

Verdedigingswerk Koeneschans

In 2022 bestaat de linie 350 jaar. De komende jaren staan verschillende projecten op het programma om de Oude Hollandse Waterlinie zichtbaarder en aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld het herstellen van het verdedigingswerk de Koeneschans in het riviertje de Vlist (gemeente Krimpenerwaard). Het Oude Hollandse Waterlinie-magazine is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting Groene Hart en Struinen & Vorsen en werd mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Woerden, Schoonhoven, Nieuwpoort, Gorinchem en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

koeneschans5
Koeneschans

 

 

Restauratie Stadhuis Schoonhoven

In tegenstelling tot de eerdere berichtgeving staat het stadhuis in Schoonhoven toch in de steigers. Om de restauratiewerkzaamheden op hoogte goed en veilig uit te kunnen voeren, blijkt een vaste steiger noodzakelijk.

Met de bruidsparen die in maart en april in Schoonhoven in het huwelijksbootje stappen, zijn daarom prettige gesprekken gevoerd om een oplossing te vinden. Eén bruidspaar wijkt uit naar een andere locatie. De twee andere huwelijken kunnen gewoon plaatsvinden in het stadhuis van Schoonhoven. Met de aannemer is afgesproken dat op 22 april de belangrijkste werkzaamheden op hoogte gereed zijn en dat de steiger aan de gevel van het bordes is afgebroken.

De aannemer maakt de werkzaamheden aan de gevel op een later moment af. Geplande huwelijken in het stadhuis ondervinden hier geen hinder van. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat een huwelijksdag voor het bruidspaar een mooie dag moet zijn, waarbij in dit geval de huwelijksfoto’s niet worden ontsierd door steigers.

 

 

 

Opnieuw indicatie van zorgvragers

Inwoners die de gemeente Krimpenerwaard verzoeken om betaalde hulp bij het huishouden, worden opnieuw geïndiceerd. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) wil weten wat de betrokkenen zelf nog kunnen, hoe de situatie thuis is en hoeveel zorg de gemeente kan bekostigen.

Net als alle andere gemeenten in Nederland is het budget voor de uitvoering van de wmo door de overheid fors teruggeschroefd. “Ik moet flink bezuinigen. Het wordt maatwerk. Daar kom ik niet onderuit”, legt Sleeuwenhoek uit. De wethouder weet nog niet wie de situatie van de zorgvragers in kaart gaat brengen. “Misschien kunnen we het met onze eigen mensen af, anders zullen we een bureau moeten inhuren.”

De voormalige gemeente Vlist heeft vanaf eind 2012 al ruim 20 procent bespaard door een strikter indicatiebeleid. Deze aanpak geldt als voorbeeld voor de rest. Haastrecht, Stolwijk en Vlist worden niet meegenomen in het onderzoek. Volgens Sleeuwenhoek gaat het in de overige acht kernen in de Krimpenerwaard om zo’n duizend gevallen.

Wijziging van een indicatie heeft plaats na een gedegen afweging, waarbij één of meerdere gesprekken worden gevoerd met de desbetreffende inwoner. “Wij laten ons door het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek informeren over de effecten van de wijziging”, aldus de wethouder. Inwoners kunnen schriftelijk bezwaar indienen bij het gemeentebestuur als ze het niet eens zijn met die wijziging.(Bron:Het Kontakt)

Geld sportclubs Schoonhoven

De Schoonhovense sportclubs kunnen opgelucht ademhalen; de Provincie heeft twintig financiële regelingen van de vijf voormalige Krimpenerwaardgemeenten goedgekeurd.

Met deze heugelijke mededeling voorkwam wethouder Ria Boere gemor van de oppositiepartijen, die hadden aangedrongen op nakoming van eerdere toezeggingen aan Schoonhovens clubs. Het ging om een totaalbedrag van 70.000 euro voor atletiekvereniging Avantri, tennisclub Het Hofland, voetbalvereniging Schoonhoven en hockeyclub SMHC. Volgens Boere moest de provincie als toezichthouder op de bestedingen in de aanloop naar de fusiegemeente eerst een oordeel geven, voordat de bedragen konden worden overgemaakt. “De laatste twee maanden van 2014 zijn er overal besluiten genomen, maar deze waren nog niet verwerkt door het ambtelijk apparaat vanwege de enorme tijdsdruk. Daarom hebben we dit traject gekozen. Deze procedure gold voor alle voormalige gemeenten. Schoonhoven was geen uitzondering”, aldus Ria Boere.

Geduld is een schone zaak 

Met name Frank Moné (CDA) voelde zich sindsdien ongemakkelijk, omdat de voormalige gemeenteraad van Schoonhoven door deze manoeuvre in z’n hemd werd gezet. De wethouder stelde echter dat zij geen keus had vanwege de arhi-procedure. Zij sprak van ‘een zorgelijk verhaal met een goede afloop’. “Alle voorstellen kwamen ten goede van de Krimpenerwaard. Daarom zijn we blij dat de Provincie akkoord is gegaan.”

Interpellatiedebat

Minder vreugde was er om het blokkeren van het interpellatiedebat over de herbenoeming van Teja Ras als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Onderwijs Primair. Pro Krimpenerwaard had hier op aangedrongen, maar de coalitiepartijen wilden niet over personen debatteren. Bovendien stelde het college in een verklaring dat Schoonhoven destijds weliswaar had tegengestemd, maar dat alle andere gemeenten unaniem voorstander waren van herbenoeming van Ras. Volgens onderwijswethouder Neven gaf die meerderheid de doorslag, zo stelde hij in de raadsinformatiebrief. Pieter Heerens (Gemeente Belang Schoonhoven) en Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) merkten later op dat zij nooit hadden moeten instemmen met het voorstel van de coalitie om een meerderheid te laten bepalen of een interpellatiedebat doorgang kan vinden. In Schoonhoven was de instemming van een derde deel van de raadsleden voldoende voor dit agendapunt. “Zo kunnen we nooit de coalitie uitdagen”, mopperde Heerens.

Jan-Willem van der Ham (SGP) was dat niet met hem eens. “We hebben de oppositie nooit toegezegd dat we elk interpellatiedebat zouden toestaan. Het ging in dit geval om een persoon. Bovendien is het mosterd na de maaltijd, want Teja Ras is al benoemd.”

WMO-loket

Heerens humeur werd er niet beter op toen zijn motie voor het behoud van het wmo-loket aan de Oranjeplaats in Schoonhoven werd verworpen. Heerens sprak van een verkiezingsbelofte en een raadsbesluit, maar daar had wethouder Levinja Sleeuwenhoek geen boodschap aan. Zij stelde dat Schoonhovenaren een inloopmogelijkheid hebben om zaken bij de Stichting Welzijn Ouderen (SWOS) te bespreken. “Als dat leidt tot geïndiceerde zorgvraag kunnen ze terecht bij het loket Samenleving & Zorg in Bergambacht. We houden de vinger aan de pols en zullen de kwestie tijdig evalueren.” (Bron:Het Kontakt)

Bankjes Natuurspeeltuin Bergambacht

Hoewel een omwonende voortdurend protesteert tegen vermeende – overlast in de natuurspeeltuin Bergambacht is de gemeente Krimpenerwaard niet van plan de locatie aan te passen.

“De vrees voor hangjongeren is ongegrond”, meent wethouder Dilia Blok (Gemeente Belang Krimpenerwaard) “We hebben aan de overzijde van de Veerweg voor hen een plek gecreëerd. De natuurspeeltuin achter het Texaco benzinestation is bestemd voor de kinderen in de wijk. Kunnen ze lekker kliederen en ravotten.

Voor de begeleidende ouders zijn er bankjes aanwezig. Wethouder Blok: ” Pascal van der Hek van Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft hier vragen over gesteld. Hij zou het betreuren als deze bankjes zouden verdwijnen. Om het ook voor de ouders aantrekkelijk te houden om in de speeltuin te verblijven moeten er voldoende faciliteiten aanwezig zijn. (Bron:Het Kontakt)

Pascal van der Hek
Pascal van der Hek