Raadscommissievergadering

Op dinsdag 18 juni vergadert de raadscommissie in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek bestuur -gemeenteraad – vergaderingen – vergaderingen en stukken.

Op de agenda staat o.a.

– Jaarstukken 2018

– Eerste tussentijdse rapportage 2019

– Kadernota 2020 en Meerjarenraming 2021-2023