Zorgen om financiële ontwikkelingen jeugd- en ouderenzorg

De financiële ontwikkelingen bij de jeugdzorg en ouderenzorg (Wmo) in de gemeente Krimpenerwaard zijn zorgelijk. Het Rijk zal dan ook met middelen over de brug moeten komen. Gebeurt dit op korte termijn niet, dan zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Dit was maandag 7 september de boodschap van het college van B&W van Krimpenerwaard aan de gemeenteraad.

Zoals eerder is aangekondigd, Gemeente Belang Krimpenerwaard steunt de actie “Raden in verzet” en dient tijdens de raadsvergadering van 16 september een motie in met als doel om unaniem als gemeenteraad Krimpenerwaard deze actie te ondersteunen.

Gemeenten kampen met ernstige financiële tekorten doordat het rijk onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te sturen op de omvang van de taken. Daarnaast hebben gemeenten ernstige financiële tekorten doordat het rijk de eigen bijdragen voor de Wmo heeft aangepast, en daarbij te weinig financiële middelen heeft overgeheveld naar de gemeenten om de deze op te vangen. Het rijk besteedt allerlei taken uit aan gemeenten maar weigert de gemeenten hiervoor financieel te compenseren.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Toename lasten verwacht

Het college verwacht in 2020 een toename van de lasten: voor de jeugdzorg € 1,7 miljoen en voor de Wmo bijna € 700.000 meer dan begroot was. In 2019 waren de lasten bij de jeugdzorg al met 23% gestegen ten opzichte van 2018. De verwachte toename in de jeugdzorg in 2020 wordt nu geschat op 13% (ten opzichte van de jeugdzorglast over 2019). De komende maanden wordt duidelijk of deze afvlakkende trend zich voortzet tot eind 2020.

Sluitende begroting 2021 wordt moeilijk

De toename van deze lasten stelt het college en de raad voor de moeilijke opgave om de begroting voor 2021 en latere jaren sluitend te krijgen. Waarschijnlijk zal de gemeente zelf incidenteel een deel van de lastenstijging moeten dekken. Dat lukt niet voor de langere termijn. Zeker gezien de verwachte lastenontwikkeling bij de jeugd- en ouderenzorg. Het Rijk zal dan ook met middelen over de brug moeten komen. Gebeurt dit op korte termijn niet, dan zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

Tekorten zorg landelijk probleem

Veel gemeenten hebben grote financiële zorgen over de jeugd- en ouderenzorg. Krimpenerwaard heeft in juni het voortouw genomen om samen met regio-gemeenten een brandbrief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te sturen over deze problematiek. Hierin werd aangegeven dat het voor veel gemeenten al lastig was om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen. De kosten in het Sociaal Domein blijven steeds verder oplopen, zowel door de opgelegde kortingen door het Rijk als door een steeds verder toenemende vraag. De mogelijkheden voor gemeenten om te sturen op deze kosten zijn zeer beperkt. Dat wordt nog eens verergerd door besluiten van het Rijk, zoals het abonnementstarief voor de Wmo. De regio-gemeenten Midden-Holland gaven in de brief aan dat ze willen dat het Rijk ingrijpt en over de brug komt met een aantal ingrijpende maatregelen. Inmiddels hebben meer dan 100 gemeenten verspreid over het hele land de Tweede Kamer opgeroepen om te komen met structurele oplossingen.

Wordt vervolgd.